-10% (1971–2001) Tüm Makalelerim Cilt:1–2 (2 Cilt)
taksit
Yayınevi
 • On İki Levha Yayıncılık
 • Yazar
 • Ömer Teoman
 • ISBN
 • 9786055373634
 • Ebat
 • 170 x 240
 • Yıl
 • 2012
 • Sayfa Sayısı
 • 1178

 • Prof. Dr. Ömer Teomanın (1971–2001) yılları arası yayınlanan, Tüm Makalelerim Cilt:1–2 adlı kitapta yer alan makaleler şöyledir;

  Konu Başlıkları
  Anonim Ortaklıkta İptal Edilebilir Genel Kurul Kararlarının Doğrulanması
  Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Birden Fazla Paya Sahip Olan Ortaklar Bir Öneri Konusunda Aynı Zamanda Olumlu ve Olumsuz Oy Kullanabilirler
  Anonim Ortaklıklarda Yeniden Tahvil Çıkarmanın Ön Şartı (TK. 421) Üstüne Değişik Bir Yorum Denemesi
  Kuzey Avrupa Ülkelerinde Tüketim Kooperatifçiliği ve Bu Alandaki Bazı Ortak Çalışmalar (Nordkoop)
  Bağlı Nama Yazılı Pay (Senedi) ve Halka Açık Anonim Ortaklık Kavramları Üstüne Düşünceler
  Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Genel Kuruldan Çıkarılması
  Anonim Ortaklıklar Hukukunda Payın Birim (İtibari=Nominal) Değerinin Oy Hakkının Saptanılmasındaki İşlevi ve Türk Sistemi
  Çeviri Hakkının Türkiye'deki Tarihsel Gelişimi ve Özellikle Cumhuriyet Dönemindeki Evrimi Üstüne
  Limited Ortaklığın Kendine Ait Tüm Payları Edinmesi (Ortaksız Limited Ortaklık Sorunu)
  Limited Ortaklığın Sermaye Borcu Tümü ile Yerine Getirilmemiş Kendi Paylarını Edinmesi
  Limited Ortaklığın Sermaye Borcu Tümü ile Yerine Getirilmiş Kendi Paylarını Edinmesi
  Limited Ortaklığın Edindiği Kendi Paylarından Doğan Hak ve Borçlar ve Edinmenin Diğer Bazı Sonuçları
  Karar İncelemesi (Yargıtay Ticaret Dairesi, 25.1.1972 Gün, E. 1971–4843 K. 1972–356) Menkul Değer Borsaları ve Alman Sistemi
  Anonim Ortaklıklarda Ayrıcalıklı Paylara Sahip Bulunan Kişilerin İşçi Sendikası Kuramamaları ve Bunlara Üye Olamamaları Kuralı (SK. m. 2, B. 1, F. 2) Üstüne Düşünceler
  Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarına "Dinleyicilerin" Katılması
  İsviçre'de Anonim Ortaklıklar Hukuku Değiştirilirken (Öntasarı'nın Oluşumuna ve Getirdiklerine Genel Bir Bakış)
  Şirketçe Devralınan Payların Umumi Heyette Temsili Caiz Değildir Kuralının (TK. m. 329, F. 3, C. 2) Anlamı
  Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üstüne Notlar – Anonim Ortaklıkta Pay Sahibi Olmayan Kişilerin Yönetim Kuruluna Seçilmesi, Sermaye Borcunun Tümü ile Yerine Getirilmemesi ve Muhalefetin Toplantı Tutanağına Yazdırılamaması Durumlarında İptal Davası Açma Hakkı
  Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Ses Alma Aygıtlarının Kullanılması
  Alman ve İsviçre Anonim Ortaklıklar Hukukunda Pay Bedelinin Ödenme Oranının Oy Hakkına Etkisi ve Türk Sistemi Üzerine Düşünceler
  Limited Ortaklıklarda Genel Kurul Toplantısına İlişkin Çağrının En Az Beş Gün Önceden Yapılması Kuralı Üstüne Düşünceler
  Alman Paylı Ortaklıklar Kanunundaki Düzenlemeye Göre Oydan Yoksun Ayrıcalıklı Pay Kavramı
  Anonim Ortaklıkta Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Bulunması Durumunda Oy Hakkı Dışındaki Yönetim Haklarının Kimin Tarafından Kullanılacağı Sorunu
  Limited Ortaklıklar Açısından TK. m. 381, F. 3'deki Üç Aylık Sürenin Buyurucu Niteliği
  Avrupa Anonim Ortaklığında Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Çağırma ve Gündeme Madde Eklettirme Hakkı
  İç ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın 20. Maddesinin Değerlendirilmesi
  Derneklerde ve Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Yetersayının Sağlanamaması Nedeniyle Toplanamamışsa İkinci Toplantı İçin Yeniden Çağrı Merasimine Uymak Zorunlu mudur?
  Anonim Ortaklıkta Denetçiler Genel Kurulu Tek Başlarına Toplantıya Çağırabilirler mi?
  Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin Bir Kararı Üstüne Düşünceler
  Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Bizzat Katılmak Yükümü Var mıdır?
  Bonoda Ödeme İçin İbrazın Keşideci Yerine Analiste Yapılmasının Sonucu ve Sakat Bir Protestoya Dayanılarak Tahsil Edilen Masrafların Geri Verilmesi
  Bir Mahkeme Kararı Üstüne Düşünceler
  Bankalar Kanununda Yapılan Değişikliğin Anonim Ortaklıklar Hukuku Alanında Yarattığı Bazı Sorunlar
  1975 Tarihli Son Tasarıya Göre – Avrupa Anonim Ortaklığında Genel Kurul (Türk Ticaret Kanunu'nun İlgili Hükümleri ile Karşılaştırmalı Olarak)
  Kendilerine Yasal Danışman Atanan Kişilerin Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olamayacakları Sorunu
  Anonim Ortaklıkta Azınlığın Genel Kuruldan Özel Denetçi Seçilmesini İsteme Hakkı ve Gündeme Bağlılık İlkesi
  Avrupa Anonim Ortaklığında Tahviller
  Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarında Pay Sahiplerinin Konuşma Süresinin Sınırlandırılması
  Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçim ve Azillerinin Gündeme Bağlılık İlkesi ile İlişkisi – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin Bir Kararı Nedeniyle – Özel Denetçi Atanması İstemi Genel Kurulca Reddedilen Azınlığın İzleyebileceği Yollar
  Der Mınderheitenschutz Im Türkıschen Aktıenrecht
  Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Özel Denetçi Konusundaki Bir Kararı Üstüne Kısa Notlar
  Oy Hakkından Yoksun Pay Sahiplerinin Karara Katılmış Bulunmaları Nedeniyle Açılan İptal Davasında, Anonim Ortaklık Bu Katılmanın Oylama Sonucunu Etkilemediği Savunmasını Yapamaz – Yargıtay'ın TK. m. 361, F. 3, C. 2'nin Uygulama Alanına İlişkin Görüşünün Eleştirisi
  Sermaye Piyasası Kurulunun Tebliğine Göre Katılma İntifa Senetleri
  Bankaların Taraf Olduğu Ticari İşletme Rehni Sözleşmelerinde Borçlunun Ticaret Unvanının Rehne Dahil Unsurlar Listesine Yazılmaması
  Bankaların Zorunlu Sermaye Artırımında Uygulanacak Yetersayı Kuralı
  Bankalar, Taraf Oldukları Ticari İşletme Rehni Sözleşmeleri Nedeniyle Borçlu Tacirin Mallarını Takip Aşamasında İhtiyaten Haczettirebilirler Mi?
  Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu Konusundaki Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi [1978–1982]
  Yeniden Değerlendirme Fonunu Sermayelerine Ekleyen Bankalar TTK. m. 391'e Tâbi Midir?
  Bilanço Görüşmelerinin Azınlığın İstemi Üzerine Ertelendiği Genel Kurul Toplantılarında Yeni Yönetim Kurulu Seçilebilir mi? Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin Bir Kararı Nedeniyle
  Yargıtayın Limited Ortaklıklarda Oy Hakkı ve Kâr Dağıtımına İlişkin Son Kararları
  Bankalar Kendi Mevduat Sertifikalarını Vadeden Önce Geri Alabilirler Mi?
  Bankalarca Ayrılması Gereken Karşılıklar Hakkındaki Yeni Düzenleme
  Azınlığın Bilanço Görüşmelerinin Ertelenmesini İsteme Hakkı (TTK. m. 377) Konusundaki Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
  Kurucu İntifa Senedi Sahiplerinin Kârdan Pay Alma Haklarının İlk Esas Sermaye Tutarı ile Sınırlı Olup Olmadığı Sorunu
  Çek–Senet Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Tek Satıcılık Hakkının Üçüncü Kişiler Tarafından İhlâli Durumunda Haksız Rekabete İlişkin Kuralların Uygulanma Olanağı
  Toplantılara Katılmayan Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Kazanç Payı Alabilip Alamayacağı Sorunu
  "Banka Çekleri" Hukuken Çek Midir?
  Anonim Ortaklığın Hisse Senetlerinin Halka Arz Olunmuş Sayılması ve Çoğunluğun İradesi
  Tekinalp'in Serpk. m. 11, F. 2 ile İlgili Yaklaşımı Üstüne
  Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları–I (Ticaret Sicili Memuru'nun TTK. m. 315, F. 1 Uygulamasındaki Denetim Yetkisi –Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Cirosunda İmzanın Kaşe ile Atılabilip Atılamayacağı Sorunu)
  Çekte İbraz Süresinin Hesaplanmasında Keşide Gününün Önemi
  Teminat Mektubunu Teyit Eden Bankanın Hukuki Sorumluluğu
  Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları–II (Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Eden Anonim Ortaklıklarda TTK. m. 324 Denetimi)
  Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları–III (Anonim Ortaklıkta Özel Denetçinin Ticaret Siciline Tescilinin Zorunlu ve Olanaklı Olup Olmadığı)
  Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Eden Anonim Ortaklıklarda Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Tavan Tutarının Yükseltilmesini veya Çıkarılmış Sermayenin Artırılmasını Onaylamalarının Zorunlu Olup Olmadığı Sorunu
  Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları–V Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Ayrıcalığına Sahip Bir Grubun Yapacağı Özel Toplantıda Uygulanacak Yetersayılar
  Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantısına İlişkin Haziran Cetveli (TTK. m. 376) Bir Anonim Ortaklıkta Payların Tümüne Yasada Öngörülenden Daha Fazla Hak Tanınması Ayrıcalık Yaratmak Anlamına Gelir mi?
  Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları–VI Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Ana Sözleşmede Gösterilen Sayıda Yönetim Kurulu Üyesini Seçmek Zorunda mıdır?
  Anonim Ortaklıkta Aynı Genel Kurulda Alınan Birden Fazla Kararı İptal Ettirmek İsteyen Bir Pay Sahibinin Tek Bir İptal Davası Açmak Zorunda Olup Olmadığı Sorunu
  Ekonomik ve Hukuki Açıdan Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası
  Markanın Terkinini Sağlamak İçin Açılacak Bir Davada Husumetin Türk Patent Enstitüsü'ne Yöneltilebilip Yöneltilemeyeceği Sorunu
  Bir Anonim Ortaklığın Kefil Olabilme Ehliyetinin Kaldırılmasına İlişkin Ana Sözleşme Değişikliğinde Uygulanacak Yetersayı
  İki Denetçisi Olan Anonim Ortaklıklarda Denetçilerden Birinin Görevinin Son Bulması Durumunda Diğerinin Yeni Denetçi Seçmek Yetkisi Var Mıdır?
  Bankalar Kanunu'nun Dolaylı Kredileri Sınırlandıran Yeni Düzenlemesi ve Geçiş Dönemi Uygulaması
  İş Yaşamı Koşullarına Uymamaya Dayalı Haksız Rekabet Davası (TTK. m. 57, Bent 10) Sadece Rakipler Tarafından Mı Açılabilir?
  Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulunun Toplantı Yapmaksızın Karar Alması [TTK. m. 330, F. 2]
  Sermaye Piyasasının Bir Aracı Olarak Katılma İntifa Senetleri
  Hisse Senedi ile İlgili Düzenleme Ne Getiriyor?
  Sermaye Piyasasında Yeni Bir Menkul Değer: Kis
  Çek Kanunu Tasarısının Bankalara Getirdiği Yükümlülükler
  Çek Yasası'nın Yaratabileceği Sakıncalar
  Çek Hukukunun Çözüm Bekleyen Sorunları
  Çeklere İlişkin Merkez Bankası Tebliği
  Hisse Senetlerinin Güvenirliği
  Kredi Kartı Uygulamasının Hukuki Yönü Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  254,00 TL108,00 TL
  336,00 TL108,00 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  254,00 TL108,00 TL
  336,00 TL108,00 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  254,00 TL108,00 TL
  336,00 TL108,00 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  (1971–2001) Tüm Makalelerim Cilt:1–2 (2 Cilt)

  Bu ürün 2473 defa
  görüntülenmiştir.
  150 TL ve üzerine
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - Armağan ve Sempozyumlar

  % 10

  İNDİRİM

  120,00 TL
  108,00 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Prof. Dr. Ömer Teomanın (1971–2001) yılları arası yayınlanan, Tüm Makalelerim Cilt:1–2 adlı kitapta yer alan makaleler şöyledir;Konu BaşlıklarıAnonim Ortaklıkta İptal Edilebilir Genel Kurul Kararlarının DoğrulanmasıAnonim Ortaklık Genel Kurulunda Birden Fazla Paya Sahip Olan...

  Etiketler (1971–2001) Tüm Makalelerim Cilt:1–2 (2 Cilt), On İki Levha Yayıncılık, Ömer Teoman, 9786055373634

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.