-15% 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı
taksit
Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Mustafa Serhat Şen, Mustafa Kamil Şen
 • ISBN
 • 9786053001706
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2017
 • Sayfa Sayısı
 • 774
 • Hukukçular ve Bilirkişiler için;

  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

  Hükümlerine Göre; Açıklamalı ve İçtihatlı


  Eser (inşaat yapım) sözleşmelerinde zamanaşımı ve uygulamaları isimli 2015 yılında yayına giren kitabımızından sonra bir nevi devamı niteliğinde olan bu yeni kitabımızda Türk Borçlar Kanunun Genel Hükümler kısmında düzenlenen borçlunun temerrüde düşmesi neticesinde alacaklının seçimlik haklarından olan geciken ifayı beklemek ve gecikme tazminatı (kira tazminatı) istemesi olarak kullanması durumu ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

  Borçlu yerine getirilmesi mümkün ve muaccel olan edimi zamanında ifa etmeyerek borçlu temerrüdüne düşer. Özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin edimini zamanında yerine getirmeyerek borçlu temerrüdüne düştüğü, arsa sahiblerince adli yargı ilk derece mahkemelerinde çokça gecikme tazminatı davalarının açıldığı bilinmektedir. 

  Üç bölümden oluşan kitabımızda başlangıç olarak özellikle bilirkişiler için hukuki tanımlar yapılarak ilk bölümde borçlunun temerrüde düşmesi hali incelenmiş, teslim, borçlunun teslim borcunda temerrüde düşmesinin hüküm ve sonuçları ile alacaklının seçimlik hakları ve tercih değişikliği irdelenmiştir. 

  İkinci bölümde gecikme tazminatının tanımı, amacı, hukuki niteliği ve şartlarına yer verilecek geniş olarak gecikme tazminatının talep ediliş şekli, teslim önce istenebilirliği, ihtirazı kayıt, imara aykırı kaçak yapılaşma, geçersiz sözleşmeler ile gecikme tazminatının ceza koşulu ile arasındaki ilişki ve fark anlatılmıştır. 

  Üçüncü bölümde teslim tarihinin belirlenmesinde haklı gecikme sebepleri gecikmeye etki eden özel durumlar irdelenerek, teslim tarihinin belirlenmesi ve gecikme süresinin hesabı ile özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerine konu olan kira kaybının belirlenmesi ve hesaplanışı anlatılmıştır. Ayrıca temerrüt faizi, zamanaşımı ile manevi tazminat yönleri üzerinde durulmuş son bölüme HMK uygulamaları eklenmiştir. 

  Özellikle hukukçuların yanı sıra gecikme - kira tazminatı hususlarında bilirkişilerin yararlanması hususuna gayret gösterilerek önemli bulunan kelime ve cümleler koyulaştırılmıştır.  ÖNSÖZ-VII

  GİRİZGAH-IX

  İÇİNDEKİLER-XI

  BİRİNCİ BÖLÜM

  TANIMLAR, BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ ve

  BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN HÜKÜM ve SONUÇLARI

  BİRİNCİ KISIM

  TANIMLAR ve BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

  1. TANIMLAR-1

  A. Sözleşme-1

  a. Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler-1

  b. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmeler-1

  c. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler-1

  d. Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler-2

  e. Eser Sözleşmesi-2

  f. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-2

  B. Borcun Kaynakları-2

  a. Borç İlişkisi-2

  b. Borç-3

  C. Edim-3

  a. Sürekli Edim-3

  b. Ani Edim-3

  c. Dönemli Edim-4

  D. Temerrüt-4

  E. Muacceliyet-4

  F. İhtar-4

  G. İfa-4

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-4

  15. Hukuk Dairesi Kararları-6

  23. Hukuk Dairesi Kararları-7

  Yargıtay Özel Daire Kararları-7

  2. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ-8

  A. Borçlu Temerrüdünün Şartları-8

  a. Ön Şart (Edimin İfasının Mümkün Olması)-8

  b. Muacceliyet-12

  c. Alacaklının İhtarı-13

  B. Kusur-15

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-15

  15. Hukuk Dairesi Kararları-16

  23. Hukuk Dairesi Kararları-20

  Yargıtay Özel Daire Kararları-32

  3. TESLİM-35

  A. Genel Olarak-35

  a. Fiili Teslim-36

  b. Hukuki Teslim-36

  c. Tesellüm-36

  d. Kabul-36

  B. Eser Sözleşmelerinde Teslim;-37

  a. Eserin Teslimi-37

  b. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Taşınmazlar İçin İnşaatın Teslimi-38

  c. Teslimin İskân Ruhsatı (Yapı Kullanma İzin Belgesi) Alınmasının Yükleniciye Bırakılması Durumunda Teslim-38

  d. Anahtar Teslimi-39

  e. Teslim Tutanağının Arsa Sahibince İmzalanması Şartına Bağlanması-39

  f. Yapım İşleri Genel Şartnamesi-39

  g. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun-42

  C. Teslim Borcunda İfa Yeri-42

  D. Teslim Borcunda İfa Zamanı-43

  E. Teslimi İspat Yükümlülüğü-43

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-43

  15. Hukuk Dairesi Kararları-44

  23. Hukuk Dairesi Kararları-48

  Yargıtay Özel Daire Kararları-55

  4. KISMİ TEMERRÜT-57

  A. Olağan Adi Satım Sözleşmeleri (TBK m. 84)-57

  B. Ticari Satış ve Mal Değişim Sözleşmeleri (TTK m. 25) Her İki Tarafın Tacir Olması Durumu-59

  15. Hukuk Dairesi Kararları-59

  5. ARD ARDA TESLİMLİ SÖZLEŞMELERDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ-60

  6. SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ DOĞURAN SÖZLEŞMELERDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ-61

  7. YAN EDİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ-62

  15. Hukuk Dairesi Kararları-62

  23. Hukuk Dairesi Kararları-64

  İKİNCİ KISIM

  BORÇLU TEMERRÜDÜNÜN HÜKÜM ve SONUÇLARI

  8. BORÇLUNUN TESLİM BORCUNDA TEMERRÜDE DÜŞMESİNİN HÜKÜM ve SONUÇLARI-65

  A. Genel Olarak-65

  B. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmeler-65

  a. Ek Süre Verilmesi-67

  b. Süre Verilmesi Gerektirmeyen Durumlar-69

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-70

  15. Hukuk Dairesi Kararları-72

  Yargıtay Özel Daire Kararları-73

  9. SEÇİMLİK HAKLAR ve TERCİH DEĞİŞİKLİĞİ-75

  A. Seçimlik Haklar-75

  B. Karine-76

  C. Seçimlik Haklar Tercih Beyanı-76

  D. Seçimlik Haklar Tercih değişikliği-77

  a. Borçlunun Muvafakatı İle Geri Alma-77

  b. Alacaklı Tercih Sahibinin Tek Taraflı Değişiklik Hakkı-77

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-78

  15. Hukuk Dairesi Kararları-84

  23. Hukuk Dairesi Kararları-88

  Yargıtay Özel Daire Kararları-96

  10. TİCARİ SATIMDA SATICININ TEMERRÜDÜ (TBK m. 212)-99

  A. Olağan Adi Satım Sözleşmeleri. 99

  B. Ticari Satım Sözleşmeleri. 100

  a. Belirsiz Vadeli -Teslim Zamanı Belirlenmemiş- Ticari Satım Sözleşmeleri. 100

  b. Belirli Vadeli - Teslim Zamanı Belirlenmiş- Ticari Satım Sözleşmeleri. 100

  İKİNCİ BÖLÜM

  GECİKME TAZMİNATININ TANIMI, AMACI, KAPSAMI NİTELİĞİ,

  ŞARTLARI ve ÖZEL DURUMLAR

  BİRİNCİ KISIM

  GECİKME TAZMİNATININ TANIMI, AMACI, KAPSAMI NİTELİĞİ, ŞARTLARI

  1. TANIM-103

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-104

  15. Hukuk Dairesi Kararları-104

  23. Hukuk Dairesi Kararları-105

  2. AMACI-109

  15. Hukuk Dairesi Kararları-110

  23. Hukuk Dairesi Kararları-111

  Yargıtay Özel Daire Kararları-115

  3. KAPSAMI VE SINIRLARI-116

  A. Fiili Zarar-117

  B. Kazanç Kayıpları-117

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-118

  15. Hukuk Dairesi Kararları-120

  23. Hukuk Dairesi Kararları-123

  Yargıtay Özel Daire Kararları-132

  4. HUKUKİ NİTELİĞİ-134

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-134

  15. Hukuk Dairesi Kararları-135

  23. Hukuk Dairesi Kararları-135

  5. NİTELİĞİ-136

  15. Hukuk Dairesi Kararları-136

  23. Hukuk Dairesi Kararları-137

  6. ŞARTLARI-137

  A. Yüklenicinin Temerrüde Düşmesi-138

  B. Zarar-138

  C. Uygun İlliyet Bağı-139

  D. Kusur-139

  a. Kanıt Yükü-139

  b. Müterafik Kusur (Ortak Kusur)-140

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-141

  15. Hukuk Dairesi Kararları-145

  23. Hukuk Dairesi Kararları-152

  Yargıtay Özel Daire Kararları-166

  İKİNCİ KISIM

  GECİKME TAZMİNATINDA ÖZEL DURUMLAR

  7. TALEP EDİLİŞ ŞEKLİ-171

  15. Hukuk Dairesi Kararları-171

  23. Hukuk Dairesi Kararları-174

  Yargıtay Özel Daire Kararları-178

  8. TESLİM ÖNCESİNDE İSTENEBİLİR OLMASI-179

  15. Hukuk Dairesi Kararları-179

  23. Hukuk Dairesi Kararları-180

  9. İHTİRAZİ KAYIT-180

  15. Hukuk Dairesi Kararları-181

  23. Hukuk Dairesi Kararları-182

  Yargıtay Özel Daire Kararları-184

  10. BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIŞI, ALACAĞIN TEMLİKİ-185

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-188

  15. Hukuk Dairesi Kararları-191

  23. Hukuk Dairesi Kararları-196

  Yargıtay Özel Daire Kararları-209

  11. İMARA AYKIRI KAÇAK YAPI-225

  A. İmar Mevzuatına Uygun Bir Bina Yapılmasını Öngören ve Şeklen de Geçerli Bir Sözleşme Sonrasında-226

  a. Ruhsatsız Yapı-226

  b. Ruhsata Aykırı Yapı-226

  c. Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi Mümkün Değilse-227

  d. Ruhsatsız Veya Ruhsata Aykırı İnşaatın Yasal Hale Getirilmesi Mümkün İse-228

  e. Konusu İmkânsız Sözleşme-228

  f. Yasal Olmayan Yani Kaçak Nitelikteki Yapı Ya Da Yapı Kısımları İçin Arsa Sahiplerinin Bağımsız Bölümlerinden Yararlandıklarının Ya Da Kira Geliri Elde Ettiklerinin Kanıtlanması Halinde (Kullanma Yararı)-229

  B. İmar Mevzuatına Uygun Olmayan Bir Bina Yapılmasını Öngören ve Şeklen de Geçerli Bir Sözleşme Sonrasında-229

  15. Hukuk Dairesi Kararları-229

  23. Hukuk Dairesi Kararları-245

  12. GEÇERSİZ SÖZLEŞME-262

  15. Hukuk Dairesi Kararları-263

  23. Hukuk Dairesi Kararları-266

  Yargıtay Özel Daire Kararları-276

  13. GECİKME TAZMİNATI ile CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART) ARASINDAKİ İLİŞKİ ve FARKI-278

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-284

  15. Hukuk Dairesi Kararları-284

  23. Hukuk Dairesi Kararları-297

  Yargıtay Özel Daire Kararları-313

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  GECİKME SÜRESİ HESABI

  KİRA KAYBINI BELİRLEME ve HESAPLANIŞ ŞEKLİ

  14. TESLİM TARİHİ ve GECİKME SÜRESİ HESABI-319

  A. Muacceliyet (Dava Tarihi Esas Alınmalı)-320

  B. Başlangıç Anı (Teslim Tarihi)-320

  C. Kesin Vade (Sözleşmede Teslim Tarihi Belirlenmişse)-320

  a. Sözleşmede Teslim Tarihi Belirlenmişse-320

  b. Sözleşmede Kararlaştırılan Teslim Tarihi Karşılıklı Anlaşarak Değiştirilebilir-321

  c. Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Teslim Tarihini Kararlaştırılmış İse-321

  d. Sözleşmede Teslim Tarihinin Değişikliğine İlişkin Hüküm Var İse-321

  1. Süre Uzatımı-322

  2. İşi Yavaşlatma Ve Durdurma-322

  3. İşi Hızlandırma-323

  D. Sözleşmede Saklı Tutulan Bir Hakka Dayanarak Taraflardan Biri Usulüne Uygun Bir Bildirimde Bulunmak Suretiyle Vadeyi Belirlemişse-323

  E. Sözleşmede Teslim Tarihi Belirlenmemiş ise-323

  F. Teslim İçin Belli Bir Süre Tespit Edilmiş Olmasına Rağmen Sürenin Başlangıcı Belli Bir Tarih Olarak Belirlenmemiş İse-324

  G. Tamamlama Tarihi Kararlaştırılan Durumlarda Teslim Tarihinin Belirlenmesi-324

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-324

  15. Hukuk Dairesi Kararları-327

  23. Hukuk Dairesi Kararları-365

  Yargıtay Özel Daire Kararları-401

  15. HAKLI GECİKME SEBEPLERİ-414

  A. Bürokratik Engeller/ İdari Mercilerden Kaynaklı Gecikme Sebebi-415

  B. Beklenmeyen Haller: Savaş, Genel Grev, Sel, Deprem, Yıldırım Düşmesi. . 415

  C. Teslimin İş Sahibinin Risk Alanına Giren Sebeplerden Gecikmesi-415

  D. Sözleşmede Yüklenicinin Bir Hak İleri Sürmeyeceğinin Kararlaştırılması-416

  E. İfraz, Tevhit, Yola Terk ve Tescil İşlemleri ile İnşaat Ruhsatı Alınması-416

  F. Mevsim / Kış Şartları / Yaz Ayları İnşaat Yasağı Nedeniyle Gecikme Sebebi-416

  G. Sözleşmenin Uyarlanması: TBK m. 138 Aşırı İfa Güçlüğü, TBK m. 480 Götürü Bedel-417

  H. Sözleşme Dışı Fazla İşte Gecikme Tazminatı-420

  I. Teslim Süresinin Borçlunun Bir Fiiline (İnşaat Ruhsatı) Bağlanması-420

  İ. Ek Sözleşme İle İnşaatın Büyütülmesi ya da ilave işlerin yapılmasının -421

  J. Projedeki Mevzuata Aykırılığın Giderilmesi-421

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-421

  15. Hukuk Dairesi Kararları-423

  23. Hukuk Dairesi Kararları-439

  Yargıtay Özel Daire Kararları-475

  16. GECİKME SÜRESİNDE ÖZEL DURUMLAR-479

  A. Cezalı Süre-479

  B. Opsiyonlu Süre-479

  C. Atıfet (Kesin Vadeden Vazgeçme)-480

  D. Ek Süre-480

  E. Ayıplı ve Eksik Teslimde Gecikme Tazminatı-481

  F. Fiilen Teslim ve Üçüncü Kişiye Kiraya Verilmesinde Gecikme Tazminatı-481

  a. Teslim Olgusunu Kanıtlanması-482

  b. Karine-482

  G. İskân Ruhsatının (Yapı Kullanma İzin Belgesinin) Yükleniciye Bırakılması-482

  H. Nama İfaya İzin Davasında Gecikme Tazminatı-483

  I. Eksik Ve Ayıplı İşlerin Bedellerinin Tahsili Davasında Gecikme Tazminatı-484

  İ. Başlangıç Tarihi veya Ara Vadeler Belirlenmiş İse; Bunlara Riayetsizlik Teslim Tarihinde Gecikme Anlamına Gelmemesi-484

  J. Sözleşmenin İleriye/Geriye Etkili Olarak Feshi Durumu-485

  K. Temerrüt Tarihi İle Bu Tarihten Sonra Ortaya Çıkan Objektif İmkansızlık Tarihleri Arasında Gecikme Tazminatı-485

  L. Temerrüt Tarihi İle Bu Tarihten Sonra Alacaklının Temerrüde Düştüğü Tarihler Arasında Gecikme Tazminatı-485

  M. İbralaşma Sonrasında Gecikme Tazminatı-485

  N. Tapu Devrinin Teslimden Sonra Yapılmasının Kararlaştırılması-486

  O. Sözleşme Dışı Kazanılan Bağımsız Bölümlerin Paylaşımı-486

  Ö. Yüklenicinin Tapu İptâli ve Tescil İsteminde Birlikte İfa Kuralı-486

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-487

  15. Hukuk Dairesi Kararları-488

  23. Hukuk Dairesi Kararları-512

  Yargıtay Özel Daire Kararları-558

  17. KİRA KAYBINI BELİRLEME-562

  A. Kira tazminatı miktarı sözleşmede belirlenmiş ise-563

  B. Kira tazminatı miktarı sözleşmede belirlenmemiş ise veya miktarı gösterilmeksizin rayiç kira bedelinin ödeneceği kararlaştırılmışsa-563

  C. Rayiç kira bedeline yıllık dönemler artırım istemi-563

  D. Maktu belirlenen gecikme tazminatında (kira tazminatında) artırım istemi-564

  E. Tenkisi Mümkün Değildir-567

  F. Zarar Görenin Fiil ve Hareketleri ile Zararın Artmasına yahut Tazminat Yükümlüsünün Durumunun Ağırlaştırmasına Neden Olması-567

  G. Yazlık İnşaatı-568

  H. Yabancı Para/Döviz Kararlaştırılmış İse-568

  I. Sözleşmede Arsa Sahibinin Kirasının Karşılanacağı Kararlaştırılmışsa-568

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-569

  15. Hukuk Dairesi Kararları-570

  23. Hukuk Dairesi Kararları-582

  Yargıtay Özel Daire Kararları-592

  18. HESAPLANIŞ ŞEKLİ-595

  15. Hukuk Dairesi Kararları-596

  23. Hukuk Dairesi Kararları-599

  Yargıtay Özel Daire Kararları-613

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  TEMERRÜT FAİZİ, ZAMANAŞIMI, MANEVİ TAZMİNAT ve HMK HÜKÜMLERİ

  BİRİNCİ KISIM

  TEMERRÜT FAİZİ ve ZAMANAŞIMI

  19. TEMERRÜT FAİZİ-615

  15. Hukuk Dairesi Kararları-616

  23. Hukuk Dairesi Kararları-627

  Yargıtay Özel Daire Kararları-635

  20. GECİKME TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI-637

  A. Genel Olarak-637

  B. Eser Sözleşmesi-637

  a. 818 Sayılı Borçlar Kanunu-637

  b. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu-638

  c. Zamanaşımı Başlangıcı-638

  Hukuk Genel Kurulu Kararları-639

  15. Hukuk Dairesi Kararları-639

  23. Hukuk Dairesi Kararları-642

  Yargıtay Özel Daire Kararları-657

  İKİNCİ KISIM

  MANEVİ TAZMİNAT ve HMK HÜKÜMLERİ

  21. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLERİ-659

  15. Hukuk Dairesi Kararları-660

  23. Hukuk Dairesi Kararları-661

  Yargıtay Özel Daire Kararları-661

  22. HMK HÜKÜMLERİ-662

  A. Davada Sıfat (Husumet)-662

  a. Sözleşmeden Doğan Davalarda Husumet-665

  b. Davada Taraf Sıfatının Yargılama Aşamasında Kazanılması-665

  B. Taraf ehliyeti (HMK'nın 50. maddesi)-666

  C. Dava Ehliyeti (HMK'nın 51. maddesi)-666

  D. Dava Takip Yetkisi (HMK'nın 53. maddesi)-666

  E. Mecburi (Zorunlu) Dava Arkadaşlığı-667

  İçtihatlar-668

  A. Husumet, Taraf ve Dava Ehliyeti, Dava Arkadaşlığı ve Davaya Müdahale-668

  B. Bilirkişi, Kök Rapor, Ek Rapor ve Tespit Bilirkişi Raporu-690

  C. Dava; Kısmi Dava, Tespit Davaları, Belirsiz Alacak Davası-696

  D. Davaların Birleştirilmesi (tevhit) ve Ayrılması (tefrik)-705

  E. Dava Şartı; Derdestlik-706

  F. Görev ve Yetki-707

  G. Harç-717

  H. Islah-720

  I. İcra İnkar Tazminatı-728

  İ. Takas ve Mahsup-730

  J. HMK Uygulamaları-731

  GECİKME TAZMİNATINI İNCELEME TABLOSU-747

  SONUÇ-747

  KAYNAKÇA-751

  MADDE DİZİNİ-753

  KAVRAM DİZİNİ-757

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  258,65 TL117,30 TL
  339,10 TL117,30 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  258,65 TL117,30 TL
  339,10 TL117,30 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  258,65 TL117,30 TL
  339,10 TL117,30 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı

  Bu ürün 1572 defa
  görüntülenmiştir.
  150 TL ve üzerine
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - Borçlar Hukuku

  % 15

  İNDİRİM

  138,00 TL
  117,30 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Hukukçular ve Bilirkişiler için;6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında KanunHükümlerine Göre; Açıklamalı ve İçtihatlıEser (inşaat yapım) sözleşmelerinde zamanaşımı...

  Etiketler 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı, Adalet Yayınevi, Mustafa Serhat Şen, Mustafa Kamil Şen, 9786053001706

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.