Eşya Hukuku

Göster:
Sırala:

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil)

Haksız işgal tazminatı olarak da ifade edilen ecrimisil ana hatlarıyla zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteyebileceği bir..

69,90 TL 59,42 TL

Kentsel Dönüşümün Özel Hukuk Alanında Getirdiği Sorunlar

Alt yapısı oluşturulmadan, herhangi bir riske karşı koruması ve imar planları olmaksızın kırdan kente göç eden insanların barınma ihtiyaçlarını karşıl..

42,90 TL 36,46 TL

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu

TCK içerisinde ele alınan suçlar arasında sıradan insanların en kolay itham edilebileceği bir suç tipi olan suç eşyasının satın alınması veya kabul ed..

27,00 TL 22,95 TL

Konut Finansmanı Mortgage Hukuku ile İlgili Makaleler

Konu BaşlıklarıTürk Sermaye Piyasası Hukukunda İpotek Teminatlı Menkul KıymetlerTürkiye'de İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerle İlgili Son GelişmelerTürk..

75,00 TL 60,00 TL

Medeni Hukuk Alanında Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları Eşya Hukuku Cilt : 1 20 Ekim 2016

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından 20 Ekim 2016 tarihinde ilki düzenlenen Medeni Hukuk Alanında ..

33,00 TL 28,05 TL

Birlikte Mülkiyette Ortak Menfaati Koruma Yetkisi

Araştırmanın konusu birlikte mülkiyette ortak menfaati koruma yetkisidir. Öğretide bu konunun üzerinde fazla durulmamakla birlikte, uygulamada karşımı..

70,00 TL 63,00 TL

Eşya Hukuku – III (Sınırlı Ayni Haklar)

Aynî hak, sahibine tanıdığı yetkinin kapsamından hareketle tam aynî hak ve sınırlı aynî haklar şeklinde ikiye ayrılır. Tam aynî haktan maksat mülkiyet..

32,90 TL 27,97 TL

Taşınmaz Rehninin Kapsamı Çerçevesinde Eklentinin Hukuki Durumu

"Taşınmaz Rehninin Kapsamı Çerçevesinde Eklentinin Hukuki Durumu" isimli çalışmamızda bir ayni teminat türü olan taşınmaz rehninin kapsamına giren uns..

15,00 TL

Yargıtay Kararları Eşliğinde Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu Taşkın Yapı / Haksız Yapı Uyuşmazlıkları

Türk Medeni Kanunu Beşinci Kitabı olan Eşya Hukuku kapsamında yer alan; taşınmaz malikinin mülkiyetin taşkın kullanmasından dolayı komşuluk hukukuna i..

56,50 TL 48,03 TL

Tapu Siciline Güvenin Korunması

Bu çalışmanın konusu, tapu siciline güvenin korunması, aynî haklarda güvenin korunması şeklinde ifade edilen genel ilkenin, taşınmaz eşya hukukundaki ..

60,00 TL 54,00 TL

İntifa Hakkının Sona Ermesi

Eşya Hukuku'nun önemli konularından biri olan intifa hakkı, sahibine hakkın konusu olan eşya üzerinde kullanma ve yararlanma imkanı sağlayan, devredil..

56,50 TL 48,03 TL

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Taşınır Mülkiyeti TMK. M. 762–778 Şerhi

Taşınır Mülkiyeti başlıklı bu kitap, yürürlükteki 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun taşınır mülkiyetini düzenleyen kuralları temel alınmak suretiyle, ..

22,00 TL 17,60 TL

Hukuki Mütalaalar Cilt: II (2010 – 2015)

Mütalaaların büyük çoğunluğunda Borçlar Hukukuna, özellikle sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar incelenmiştir. Önemli bir kısmında da uyuşmazlıklar, Eş..

120,00 TL 102,00 TL

Türk Hukukunda Tapuya Güven Yoluyla Ayni Hak Kazanımı (TMK. m. 1023)

Bu çalışmada, tapu sicili sistemi içerisinde TMK m. 1023'ün sevk edilişini haklı kılan sebepler, hükmün uygulanma şartları, hak kazanımının sonuçları ..

63,00 TL 50,40 TL

İmar Mevzuatı

İmar Hukuku alanında yasal düzenlemeler oldukça fazladır. Bu çalışmada en çok ihtiyaç duyulan metinler bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Kuşkusuz b..

30,00 TL

Eşya Hukuku – II (Mülkiyet)

Türk Medenî Kanununun dördüncü kitabının birinci kısmı mülkiyeti düzenlemiştir. Mülkiyet, sahibine, bir aynî haktan beklenebilecek yetkilerin tümünü t..

55,00 TL 46,75 TL

Eşya Hukuku – I (Zilyetlik ve Tapu Sicili)

Eşya hukuku, medenî hukukun malvarlığı hukuku kısmının ikinci alt dalını oluşturur. Düzenleme konusu, kural olarak aynî haktır. Türk Medenî Kanunu eşy..

42,90 TL 36,47 TL

İmar Kanunu Uyarınca Kamulaştırma

Konu Başlıklarıİdarenin Taşınmaz Mal Gereksinimine Bağlı Hukuki Sonuçlar ve Genel Olarak Kamulaştırmaİdarenin İmar Planları Uyarınca Kamu Hizmetine Öz..

32,00 TL 25,60 TL

İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi ve Planların Çatışması

Konu Başlıklarıİmar Hukuku Uygulama Araçları Olarak İmar Planlarıİmar Planları Arasındaki İlişkiPlan Hiyerarşisi Uygulamasında Ortaya Çıkan Başlıca So..

38,00 TL 30,40 TL

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu

Konu BaşlıklarıArsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Hukuki Niteliği ve Düzenlenme BiçimleriTanımı Ve UnsurlarıHukuki NiteliğiÜç..

30,00 TL 27,00 TL

Türk Şehir Planlama Hukuku

Türk Şehir Planlama Hukuku isimli bu kitap, düzenleyici idari işlemler olan imar parselasyon düzenlemelerini içermektedir.Konu BaşlıklarıŞehir Planlam..

20,00 TL 18,00 TL

İmar Hukukunda Arazi ve Arsa Düzenlemesi (Parselasyon)

Konu Başlıklarıİmar Hukukunun Tanımı, Türk Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri, Uygulama Alanı ve Kapsamıİmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Ara..

35,00 TL 31,50 TL

Türk Şehir Planlama ve İmar Mevzuatının Kentsel Dönüşüm ve Deprem Ağırlıklı İncelenmesi

Konu BaşlıklarıŞehir Planlama Hukukunun Türk Hukuk Sistemi İçerisindeki Yeri, Uygulama Alanı ve KapsamıTürk Mevzuatında Hali Hazır Haritalar, Plan Tür..

30,00 TL 27,00 TL

Paylaşma (Ortaklığın – Paydaşlığın Giderilmesi) Davaları

Paylaşma davaları paylı ve elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi taşınır, taşınmaz ve haklarda paydaşlar ya da ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona..

115,00 TL 98,90 TL

Güncel İçerik

Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

Güvenli Alışveriş

SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

3D Security

Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

Müşteri Destek

Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.