sağlam bahis siteleri
-15% Hukuki Mütalaalar Cilt II ( 2010-2015), İlhan Helvacı, 9786051524474
Ödemelerinizi; Kredi Kartı, Havale-EFT, PTT Posta Çeki ile ya da Kapıda Ödeme olarak yapabilirsiniz.
Yayınevi
 • On İki Levha Yayıncılık
 • Yazar
 • İlhan Helvacı
 • Çevirmen
 • ISBN
 • 9786051524474
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2017
 • Sayfa Sayısı
 • 874
 • Mütalaaların büyük çoğunluğunda Borçlar Hukukuna, özellikle sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar incelenmiştir. Önemli bir kısmında da uyuşmazlıklar, Eşya ve Miras Hukukuna ilişkindir. Mütalaaların az sayıdaki diğer bir kısmında ise Kişiler Hukukuna (Derneklere ve Vakıflara) ilişkin uyuşmazlıklar incelenmiştir. Mütalaalar tamamen objektif ve bilimsel bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Hukuki uyuşmazlıklar incelenirken konuya ilişkin gerek temel eserlerden gerekse monografik çalışmalardan ve yargı kararlarından yararlanılmıştır. Mütalaaların büyük bir çoğunluğu ülkemiz mahkemelerine, yabancılık unsuru taşıyan az sayıdaki bir kısmı da ya yabancı mahkemelere ya da ad hoc veya kurumsal tahkim mahkemelerine sunulmuştur. Bu bağlamda, mütalaalar yayınlanırken varsa somut uyuşmazlığı ele alan ilk derece mahkemesi kararları ile Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir. Mütalaalar yayınlanırken, uygulamada ortaya çıkan hukuki sorunların ve bu sorunlara ilişkin bilimsel çözüm önerilerinin gerek akademisyenlerle gerekse uygulamada görev alan meslektaşlarla paylaşılması, böylelikle üniversite (öğreti) ile uygulama (hukuk pratiği) arasında bir köprü kurulmasına hizmet edilmesi amaçlanmıştır.(ÖNSÖZDEN) 


  İÇİNDEKİLER 

  I. BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN MÜTALAALAR 

  1. İNANÇLI İŞLEMLER 

  İnançlı İşlem-Kesin Hükmün Şartları ve Etkisi-Taşınmazlara İlişkin 

  İstihkak Davası-Miras Hukukundaki Külli Halefiyet Prensibinin Davada 

  Taraf Olmaya Etkisi-İnançlı İşlem ve Muvazaanın Senetle İspatı 

  2. TİCARET ORTAKLIKLARININ TEMSİLİ 

  Ticaret Ortaklığını Temsile Yetkili Kişilerin Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 

  -Ticaret Ortaklıklarında Temsil Yetkisi Sınırlamalarının 

  Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülebilmesinin Şartları-Belirli Belgelerin 

  Hangi Durumlarda Sözleşmenin Eki Olarak Kabul Edileceği- 

  Yetkisiz Temsilcinin Yaptığı İşleme Verilen Örtülü Onay ve İspatı- 

  Doğrudan İspat-Dolaylı İspat Ayrımı 

  3. SÖZLEŞMELERDE GEÇERLİLİK ŞEKLİ ve KISMİ İFA 

  İMKANSIZLIĞI 

  Üst Hakkının Devrine Yönelik Sözleşmenin Tabi Olduğu Şekil Şartı- 

  Şekil Eksikliği ve Şekil Eksikliğinin İleri Sürülmesinin Dürüstlük Kuralına 

  Aykırılığı-Borçlu Temerrüdünün Şartları-Borçlu Temerrüdü 

  Devam Ederken Meydana Gelen Sonraki Kısmi İfa İmkansızlığı- 

  Kısmi İfa İmkansızlığı Üzerine Alacaklının Kısmi İfayı Kabul Etmemesi 

  -Geçici İfa İmkansızlığı-Sonraki İfa İmkansızlığının Sonuçlarından 

  Olan İade Yükümlülüğünün Hukuki Sebebi ve Kapsamı-Aynen 

  İfa Edilen Yabancı Para Borcunun Türk Lirası Olarak İadesi ve 

  Güncelleştirme Sorunu 

  4. KUSURLU KISMİ İFA İMKANSIZLIĞININ SONUÇLARI 

  Sözleşmenin Yorumu-Kusurlu Kısmi İfa İmkansızlığı-Kısmi İfa 

  İmkansızlığının Tam İmkansızlığa Dönüşmesi-Aşırı İfa Güçlüğünün Şartları ve İfa Güçlüğü ile 

  İfa İmkansızlığı Kavramlarının Ayırt Edilmesi 

  5. HAKSIZ FİİLLERDEN SORUMLULUK 

  Bina ve Yapı Eseri Kavramları-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun 

  Unsurları ve Özellikle Pasif Eylem-Pasif Eylemin Sorumluluğa 

  Yol Açmasının Şartları-Satış Sözleşmesinde Bilgi Verme Yükümlülüğünün 

  Mevcudiyeti-Aydınlatma Yükümlülüğünü İhlal Eden 

  Satıcının Sorumluluğunun Sınırları 

  6. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ 

  İhtiyati Hacze Konu Taşınırlar İçin Muhafaza Tedbirine Başvurulmamış 

  Olması-Haksız İhtiyati Haciz Sebebiyle Tazminat Talebinin 

  Şartları-Haksız İhtiyati Hacizde Uğranılan Zararın Kapsamının Tespiti 

  -Haksız İhtiyati Haciz Sebebiyle Tazminat Talebinde Uygun İlliyet 

  Bağı 

  7. TEMİNATEN TEMLİKTE İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

  Alacağın Teminat Amacıyla (İnançlı) Temlikinin Hukuki Niteliği ve 

  Sonuçları-İnançlı Temlikte İnanılanın İade Yükümlülüğü-İnançlı 

  Temlik Yoluyla Devredilen Çeklerin Keşideciye Teslimi Üzerine İnanılanın 

  Tazminat Sorumluluğu-İpoteğin Fekkinin İpotekle Teminat 

  Altına Alınmış Alacağın Sona Ermesine Neden Olup Olmadığı-Borç 

  Senedinin Alacaklıya Tesliminin Sonuçları-Kambiyo Taahhüdünün 

  Temel Borç İlişkisinden Doğan Alacak Hakkına Etkisi 

  8. KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 

  Kiralanandaki Eksikliklerin Ayıptan Sorumluluğa Yol Açmasına Engel 

  Olan Hallerden Biri: Eksikliklerin Giderilmesinin Kira Sözleşmesinde 

  Düzenlenmesi-Kira Sözleşmesinde Borca Aykırılık Nedeniyle 

  Tazminat Sorumluluğu (BK.m.96)-Kiracının Kiralananda Yapacağı 

  Değişikliklerin Sınırının Sözleşmeyle Çizilmesi-Sözleşmede Kararlaştırılmadığı 

  Takdirde Kira Bedelinin Brüt mü Net mi Olduğu Sorunu 

  ve Bu Kapsamda Vergisel Yükümlülüklere (KDV, Stopaj gibi) Hangi 

  Tarafın Katlanacağının Tespiti-Kira Sözleşmesinde İşlem Temelinin 

  Çökmesi ve Emsal Kira Bedellerinin Uyarlamaya Yol Açıp Açmayacağı 

  -Kira Sözleşmesinin Yorumu ve Farazi Ortak İradenin Tespiti- 

  Kira Sözleşmesinde Takas ve Şartları 

  9. KİRA SÖZLEŞMESİNDE EKONOMİK AYIP 

  Ekonomik Ayıp-Kiracının Ayıp Nedeniyle Kira Bedelinde İndirim 

  Talebinde Bulunabilmesi-Aşırı İfa Güçlüğünün Şartlarından Olağanüstü 

  Durum Kavramı-Aşırı İfa Güçlüğü Dışında Kalan İşlem Temelinin 

  Çökmesi Hallerinin Kira Sözleşmesine Etkisi 

  10. KİRA SÖZLEŞMESİNİN HİLE NEDENİYLE İPTALİ 

  Kiralanan Taşınmazın Depreme Dayanıklı Olmaması-Kiracının Kiraya 

  Verenin Rızası Dahilinde Kiralananda Yaptığı Değişiklikler- 

  Kiraya Verenin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğün 

  Susma Yoluyla İhlali-Hilenin (Aldatmanın) Pasif Davranış (Susma) 

  ile Gerçekleştirilmesi-Kira Sözleşmesinin Hile (Aldatma) Sebebiyle 

  İptali ve İptalin Geçmişe Etkili Olması-Kiraya Verenin İntifa Hakkı 

  Sahibi Olması Halinde Tazminat Talebinin Hukuki Sebepleri-Kira 

  Sözleşmesinin Geçmişe Etkili Olarak İptalinin Kiracının Zilyetliğine 

  Etkisi ve Kiracının İade Borcunun Kapsamının Belirlenmesi 

  11. KİRAYA VERENİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

  Hasılat Kirası Sözleşmesinde Hile (Aldatma)-Kiraya Verenin Aydınlatma 

  Yükümlülüğü-Hilenin (Aldatmanın) Pasif Davranış (Susma) 

  ile Gerçekleştirilmesi-Hile (Aldatma) Nedeniyle İptalin Sonuçları ve 

  Özellikle İptalin Geçmişe Etkili Olması-Kiracının Tapu Sicilini İnceleme 

  Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığı-Kiralanan Taşınmazı 

  Konu Edinen Derdest Tapu İptali ve Tescil Davasının ve Kamulaştırmanın 

  Kiraya Verenin Borçlarına Etkisi 

  12. KİRALANANIN CEBRİ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ 

  Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma Borcunu İhlal Etmesi-Tahliye 

  Kararının Kesinleşmeden İcra Takibine Konulmasının Kiraya Veren 

  İçin Doğurabileceği Olumsuz Sonuçlar-Tahliye Kararının İcra 

  Takibine Konu Edilmesi Sürecinde Kira Sözleşmesinin Yenilendiği 

  İddiası 

  13. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 

  Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi-Zihni Kayıt ve Zihni 

  Kaydın Sonuçları-Borçlunun Sorumluluğunu Ağırlaştıran Anlaşmalar 

  -Cezai Şart Anlaşması ve Ceza Olarak Hak ve Yetkinin Kaybının 

  Kararlaştırılması-Sözleşmenin Feshinin Sonuçları ve Bundan Geri 

  Dönülememesi-İş Sahibine Ait Marka ve Logoların Yüklenici Tarafından 

  Kullanılması-Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Sadakat ve 

  Özen Yükümlülüğü-Güven İlişkisinin İhlali Üzerine Sözleşmeden 

  Dönme-Kötü Niyetli Haksız Zilyedin İade Borcu ve Ecrimisil-Marka 

  Hakkının İhlalinde Manevi Tazminat-Vekilin Tacir Olmasının 

  Ücrete Hak Kazanmasına İlişkin Kurallara Etkisi 

  14. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE FESHİ 

  Avukatlık Sözleşmesi-Avukatlık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması 

  -Avukatlık Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshi-Senetle İspat Zorunluluğunun 

  İstisnası Olarak Hayatın Olağan Akışı Kavramı-Müvekkilin 

  Avukatın Düzenlediği Serbest Meslek Makbuzuna İtiraz Etmemesi 

  -Avukatın Hesap Verme Borcunun Kapsamı-Müvekkil Tarafından 

  Verilen İbranamenin Hukuki Etkisi 

  15. KEFALETİN FERİLİĞİ İLKESİ 

  Kefaletin Feriliği İlkesi ve Özellikle Asıl Borcun Ferdileştirilmesinin 

  Anlamı ve Kapsamı-Cari Hesap (Rotatif Kredi) Olarak İşleyen Kredilere 

  Verilen Kefaletin Sona Ermesi-Genel Kredi Sözleşmesine Verilen 

  Kefaletin Aynı Taraflar Arasında Yapılan Sonraki Kredi Sözleşmelerini 

  Kapsayıp Kapsamadığı Sorunu-Genel Kredi Sözleşmesindeki 

  Kefaletin Feriliğini Zedeleyen Hükümlerin Geçerliliği-Genel 

  Kredi Sözleşmesinde Yer Alan Kefaletin Sonraki Kredi Sözleşmelerini 

  de Kapsayacağı Yönündeki Hükümlerin Yorumlanması-Kefilin 

  Sorumluluğunun Kapsamının Netleştirilmesi 

  16. SİMSARIN ÜCRETE HAK KAZANMASI 

  Gayrimenkul Simsarlığı Sözleşmesinin Tabi Olduğu Şekil Şartı-Simsarlık 

  Sözleşmesindeki Süre Kaydı ve Sürenin Geçirilmesinin Sonuçları 

  -Simsarın Ücrete Hak Kazanmasının Şartları ve Amaçlanan Sözleşme 

  Kurulmasa Dahi Ücrete Hak Kazanması-Simsarlık Sözleşmesinde 

  İş Sahibinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlarının Sonuçları 

  -İş Sahibinin Simsarlık Sözleşmesinde Kararlaştırılandan Daha 

  Karlı Bir Sözleşme Kurması Halinde Simsarın Ücrete Hak Kazanıp 

  Kazanamayacağı 

  17. ADİ ORTAKLIK ve ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 

  Adi Ortaklığın Unsurları-Adi Ortaklığın Borçlarından Ortakların 

  Sorumlulukları-SGK Alacaklarının Tabi Olduğu Zamanaşımı-Kanunların 

  Zaman İtibarıyla Uygulama Alanının Tespiti ve Önemi-Zamanaşımının 

  Durması veya Kesilmesi 

  18. SAHTELİK İDDİASI ve İSPATI 

  Açığa İmza ile Sahtelik İddiası Arasındaki Farklar-Sahtelik İddiasının 

  İspatı ve Özellikle Dolaylı İspat-Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 

  ve İstisnaları-Haksız Fiillerin İspatında Kullanılabilecek 

  Deliller-Senetle İspat Zorunluluğunun Sınırı Olarak Hayatın Olağan 

  Akışına Aykırılık 

  19. MADEN RUHSATININ DEVRİ ve İNTİKALİ 

  Maden Ruhsatının Devrinde Borçlandırıcı İşlem ve Tasarruf İşleminin 

  Tespiti ve Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı-Maden Siciline Tescil 

  ile Tescilin Yolsuzluğu-Maden Ruhsatının Mirasçılara İntikaline 

  İlişkin Esaslar-İkale Sözleşmesinde Yer Alan İbra Kaydının Anlamı 

  ve Sonuçları 

  20. KOOPERATİFLERDE ÜYELER ARASINDA EŞİTLİK 

  Kooperatifler Kanunu Bakımından Eşitlik İlkesi ile Mutlak Eşitlik- 

  Nispi Eşitlik İlkeleri Ayrımı-Mutlak Eşitlik-Nispi Eşitlik Ayrımında 

  Başvurulacak Ölçütler-Kooperatif Ana Sözleşmesi ile Mutlak Eşitlik 

  -Nispi Eşitlik İlkeleri Arasındaki İlişki-Kooperatif Üyelerinin Statülerinin 

  Tespiti 

  21. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ 

  Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulmasının Şartları-Anahtar 

  Teslim Şeklinde Yapılan Eser Sözleşmesinin Asıl İşveren-Alt İşveren 

  İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi-İş Sahibinin İşi Bölerek 

  Birden Fazla Müteahhide İhale Etmesi-İş Sahibinin İşin Denetimi 

  İçin İşçi İstihdam Etmesi-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yapabileceği 

  İşler ve İstihdam Edebileceği İşçiler 

  II. EŞYA HUKUKUNA İLİŞKİN MÜTALAALAR 

  22. ÜST HAKKININ KURULMASI ve SONA ERMESİ 

  Üst Hakkının Hukuki Niteliği ve Mülkiyet Hakkından Farkları-Üst 

  Hakkının Sağladığı Yetkiler-Üst Hakkının Kapsamını Belirleme Serbestîsi 

  -Üst Hakkının Tapu Kütüğüne Kaydedilmesinin Şartları ve 

  Sonuçları-Malikin Üst Hakkının Süresinden Önce Kendine Devrini 

  Talep Hakkı-Üst Hakkının Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları- 

  Üst Hakkının Sona Ermesi Üzerine Üst Hakkına Dayanılarak İnşa 

  Edilen Yapının Akıbeti 

  23. İPOTEĞİN TEMSİLCİ YOLUYLA TESİSİ 

  Temsilci Yoluyla İpotek Tesisinde Yetki Belgesinde (Vekaletnamede) 

  Bulunması Gereken Unsurlar ve Bunların Eksikliklerinin Sonuçları- 

  Temsilci Yoluyla İpotek Tesisinde Temsilcinin Yetkisini Aşıp Aşmadığının 

  Tespitinde Başvurulacak Kıstaslar-İpotek Tesis Etmeye Yetkili 

  Temsilcinin Kendi Borcunu Temin Etmek Üzere İpotek Tesis Etmesinin 

  Şartları-İpoteğin Alacağa Bağlılığı İlkesi Karşısında İpotek 

  Senedinin Alacağın İspatındaki Rolü-Geçerli Olmayan Alacağa Dayanan 

  İpotek Hakkının İyiniyetle İktisabı 

  24. İPOTEĞİN KAİM DEĞERİ 

  Kanundan Doğan Vefa Hakkı ve Şerhi-Rehin Hukukundaki Ayni 

  İkame Prensibi-İpotek Hakkının Vefa Bedeli Üzerinde Devam Edip 

  Etmeyeceği Meselesi-Kanun Boşluğu ve Kanun Boşluğunun Doldurulması 

  25. YABANCI PARA İPOTEĞİ 

  Yabancı Para Üzerinden İpotek Tesis Edilmesinin Şartları ve Özellikle 

  İlgili Mevzuat Çerçevesinde Kredi ile Kredi Kuruluşu Kavramlarının 

  Kapsamı-Üçüncü Kişi Lehine Verilen Garanti Taahhüdünün Gayrinakdi 

  Kredi Niteliği-Yabancı Para İpoteğinin Geçersizliğini İleri 

  Sürmenin Hakkın Kötüye Kullanılması Teşkil Ettiği Durumlar-Yabancı 

  Para İpoteğinin Türk Parası İpoteğine Tahvili 

  26. MOTORLU ARAÇLARIN DEVRİ ve REHNİ 

  Motorlu Araçların Sicile Tescil Kuralı ve İstisnaları-Motorlu Araçların 

  Devrinin Tabi Olduğu Şekil Şartı ve İstisnaları-Sicile Tescil 

  Edilmemiş Motorlu Araçların Mülkiyetinin Nakli-Taşınır Zilyetliğinin 

  Nakli-Veresiye Satışın Unsurları ve Tacir Sıfatına Sahip Alıcının 

  Temerrüdü Halinde Uygulanacak Hükümler-Taşınır Mülkiyeti Nakledilmeden 

  Zilyetliğin Devredilmesinin Doğurduğu Riskler-Mülkiyeti 

  Muhafaza Kaydı ile Satış-Satış Bedeli Alacağının Temlikinde Alacağın 

  Kapsamı ve Borçlunun Savunma İmkanları-Teslime Bağlı Taşınır 

  Rehninin Kuruluşu 

  27. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İPTAL ve İMHASI 

  Cismani Varlığı Olan Basılı ve Kayden İzlenen Sermaye Piyasası 

  Araçlarının İptal ve İmhası-İptal ve İmha İşlemlerinin Gerçekleştirilmesine 

  Yönelik Banka ile Merkezi Kayıt Kuruluşu Arasında Sözleşme 

  Yapılması-İmha İşlemlerinin Bu İşlemler İçin Yetkilendirilen 

  Banka Tarafından Hak Düşürücü Süreden Önce Gerçekleştirilmesinin 

  Banka İçin Doğurduğu Riskler-Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi 

  Sürecinde Bankanın Yetkilendirilmesinin Kayıtların Yanlış 

  Tutulmasından Doğan Sorumluluğa Etkisi 

  III. MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN MÜTALAALAR 

  28. MURİS MUVAZAASI ve İSPATI 

  Temsilci Lehine Verilen Temsil Yetkisinin Şartları ve Muris Muvazaası 

  İddiasına Etkisi-Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa 

  Sahibinin Müteahhide Temsil Yetkisi Vermesinin Anlamı ve Sonuçları 

  -Muris Muvazaasının İspatında Mirasçıların Başvurulabileceği Deliller 

  -Muvazaa İddiasının Süreye Bağlı Olup Olmaması-Mirasbırakanın 

  Sağlığında Terekeyi Paylaştırması-TMK.m.641/f.2 Uyarınca 

  Tazminat Ödenmesi 

  29. MUVAZAA ve HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI 

  Muris Muvazaasının İspatı ve Özellikle Edim Bedelinin Rayiçten Düşük 

  Olması-Karma Bağışlamanın Unsurları ve Karma Bağışlamanın 

  Sebebinin Resmi Senette Gösterilmemesinin Sonuçları-Muvazaa 

  Sebebiyle Hükümsüzlüğün Aradan Uzun Yıllar Geçtikten Sonra İleri 

  Sürülmesinin Sonuçları-Kuru Mülkiyetin Devri-Tam Mülkiyetin 

  Devri Ayrımı-Mirasın Fiili Taksiminin Muris Muvazaası İddiası Bakımından 

  Değerlendirilmesi-En Yakın Mirasçıların Tamamının Mirası 

  Reddinin Sonuçları-Mirasın Reddinin İptali-Kötü Niyetli Zilyedin 

  İade Borcu ve İade Borcunun İfasının İmkansızlaşması Üzerine 

  Talep Edilecek Tazminatın Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi 

  IV. TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN MÜTALAALAR 

  30. DERNEK YÖNETİM KURULUNUN İBRASI 

  Dernek Tüzüğünün Hukuki Niteliği-Dernek Tüzüğünün Lafzi ve 

  Amaçsal Yorumu - Dernek Özerkliği ve Dernek Özerkliğinin Dernek 

  Tüzüğünün Düzenlenmesi Bakımından Önemi-Dernek Yönetim Kurulunun 

  İbrasının Mali ve İdari Açıdan Olmak Üzere Ayrı Ayrı Oylanması 

  -İdari Açıdan İbranın Anlamı ve Mali Açıdan İbradan Farklılıkları 

  -Dernek Yönetim Kurulunun İbra Edilmemesinin Sonuçları- 

  Dernek Denetim Kurulunun İbrasının Dernek Yönetim Kurulunun 

  İbrasına Etkisinin Olup Olmadığı 

  31. 5072 SAYILI KANUN'UN KAPSAMI 

  Kanun Hükümlerinin Yorumlanması ve Yorum Faaliyetinde Başvurulacak 

  Araçlar-Yorum Faaliyetinde Kanun'un Hazırlık Çalışmalarının 

  Rolü -Kanun Hükümlerinin Yorum Yoluyla Kapsamının Belirlenmesi 

  -5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 

  İlişkilerine Dair Kanun'un Kapsamının Belirlenmesi 

  V. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN UYUŞMAZLIKLARA 

  İLİŞKİN MÜTALAALAR 

  32. UNAUTHORIZED REPRESENTATION and ARBITRATION 

  AGREEMENT 

  Whether, as a matter of Turkish law, the applicable law relating to an 

  agent's authority is the law of the place of business of the agent- 

  What are the requirements of an agent's authority to enter into a valid 

  and binding arbitration agreement on behalf of a principal?-Specific 

  authority to enter into arbitration agreements-No formal requirements 

  for authority to enter into arbitration agreements-Ratification 

  of unauthorised acts-Whether, an arbitration agreement must be in 

  writing and signed in order to be valid and binding 

  33. YETKİSİZ TEMSİL ve TAHKİM SÖZLEŞMESİ 

  Temsilcinin Yetkisine Uygulanacak Hukukun Temsilcinin İşyeri Hukuku 

  Olup Olmadığı-Temsilcinin Tahkim Sözleşmesi Yapabilmesi 

  İçin Özel Yetkiye Sahip Olması-Tahkim İçin Temsilciye Verilen 

  Özel Yetkinin Sıhhat Şekline Tabi Olmaması-Yetkisiz Temsilcinin 

  İşlemlerine İcazet-Tahkim Sözleşmesinin Sıhhat Şekli 

  34. FORM OF ARBITRATION AGREEMENT 

  What are the requirements of an agent's authority to enter into a valid 

  and binding arbitration agreement on behalf of a principal?-Specific 

  authority to enter into arbitration agreements-No formal requirements 

  for authority to enter into arbitration agreements-Whether, an 

  arbitration agreement must be in writing and signed in order to be valid 

  and binding 

  35. TERMINATION OF WORK CONTRACT BY EMPLOYER 

  Work Contract-Sub-contract-Termination of Work Contract by 

  Employer-Anticipated Termination of Work Contract-Freedom of 

  Contract-Principles of Good Faith-Conditions of Debtor's Default- 

  Current Damages-Future Damages-Potential Damages-Proof of 

  Damages-Non-Pecuniary Damages-Loss of Profit-Non-Liability 

  Agreement-Limitation of Liability-Art. 355 and 358 of former 

  Turkish Code of Obligations 

  36. TERMINATION OF PERMANENT CONTRACT 

  Default of the Debtor in Permanent Contract-Termination of Permanent 

  Contract-Positive Damages and Negative Damages-Fault of 

  the Debtor-Importance of Debtor's Fault Degree 

  MADDE DİZİNİ 

  KAVRAM DİZİNİ 

  YARGITAY KARARLARI DİZİNİ 

  YARARLANILAN KAYNAKLAR 

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  251,00 TL102,00 TL
  334,00 TL102,00 TL
  425,50 TL102,00 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  251,00 TL102,00 TL
  334,00 TL102,00 TL
  425,50 TL102,00 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez!
      Kötü           İyi

  Toptan kitap almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanınız.

  Hukuki Mütalaalar Cilt II ( 2010-2015)


  Bu ürün 35 defa
  görüntülenmiştir.
  Bu üründe
  Kargo Bedava!
  İlginizi Çekebilecek Kategoriler:
  * Borçlar Hukuku
  * Eşya Hukuku
  * Miras Hukuku
  * Vakıflar ve Dernekler Hukuku

  % 15

  İNDİRİM

  120,00 TL
  102,00 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  -
  Mütalaaların büyük çoğunluğunda Borçlar Hukukuna, özellikle sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar incelenmiştir. Önemli bir kısmında da uyuşmazlıklar, Eşya ve Miras Hukukuna ilişkindir. Mütalaaların az sayıdaki diğer bir kısmında ise Kişiler Hukukuna (Derneklere ve Vakıflara) ilişkin uyuşmazlıklar incelenmiştir. Mütalaalar tamamen objektif ve bilimsel bir bakış... Tamamını Oku

  100 Soru – 100 Cevap Roma Borçlar Hukuku

  On İki Levha Yayıncılık - Pervin Somer

  Roma Hukuku, hukuk öğrencisi için varlığı zorunlu bir formasyon dersidir; çağdaş eğitime kaynak olma ve dogmadan uzak beşeri hukuk anlayışının kavratı..

  17,00 TL 14,45 TL

  17,00 TL
  14,45 TL

  Roma Borçlar Hukuku Dersleri

  Der Yayınları - Belgin Erdoğmuş

  Kitap, Roma Hukuku'nun güncelleştirilmesi eğilimine uyulmuş, günümüz hukuklarına intikal eden kurum ve kavramlar üzerinde özellikle durulmuştur. Roman..

  18,00 TL 16,74 TL

  18,00 TL
  16,74 TL

  Roma Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları

  On İki Levha Yayıncılık - Fulya İlçin Gönenç, Nurcan İpek

  Hukuk öğrenimine yeni başlayan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan bu kitapta yer alan olaylar, Roma toplumsal yaşamına uygun olarak, antik edebi ve..

  22,50 TL 19,13 TL

  22,50 TL
  19,13 TL

  Türk Borçlar Kanunu / Karşılaştırmalı – Gerekçeli

  Seçkin Yayıncılık - Mutlu Dinç

  Kitap, klasik Yeni Kanun Metni – Gerekçe – Eski Kanun Metni sistematiği temel alınarak hazırlandı. Fakat, bunun ötesinde okuyucuların yeni kanuna kola..

  40,00 TL 36,00 TL

  40,00 TL
  36,00 TL

  Roma Borçlar Hukuku - 818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile Mukayeseli

  Sayram Yayınları - Şahin Akıncı

  Roma Hukuku modern özel hukuka giriş olarak okutuluyorsa günümüz hukuku ile bağlantısının çok iyi kurulması gerekir. Bu düşünceyle mukayeseli bir kita..

  20,00 TL 18,00 TL

  20,00 TL
  18,00 TL

  Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar

  Seçkin Yayıncılık - Erhan Günay

  Bu kitapta; kazaların neden olduğu zararların giderilmesi, sorumluların ceza ve özellikle hukuk yönünden sorumluluklarının kapsam ve niteliğini belirl..

  73,50 TL 66,15 TL

  73,50 TL
  66,15 TL

  Hukuki Mütalaalar Cilt II ( 2010-2015)

  On İki Levha Yayıncılık - İlhan Helvacı

  Mütalaaların büyük çoğunluğunda Borçlar Hukukuna, özellikle sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar incelenmiştir. Önemli bir kısmında da uyuşmazlıklar, Eş..

  120,00 TL 102,00 TL

  120,00 TL
  102,00 TL

  Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

  On İki Levha Yayıncılık - Seda Öktem Çevik

  Kira sözleşmesine etkisi bakımından kiralananın devri ve sınırlı ayni hakka konu olması, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile değişikliğe uğrayan öneml..

  55,00 TL 46,75 TL

  55,00 TL
  46,75 TL

  Türk Borçlar Kanunu El Kitabı Gerekçeli – Karşılaştırma Tablolu – İçtihatlı

  Bilge Yayınevi - Serhad Şahin

  Yeni Kanunun yorumlanmasında gerekçelerin de önem taşıdığı açıktır. Bu önem nazara alınarak işbu çalışmada madde gerekçeleri, ilgili olduğu madde altı..

  89,00 TL 75,65 TL

  89,00 TL
  75,65 TL

  6098 Sayılı Türk Borçlar Hukuku'na Göre Borca Katılma

  On İki Levha Yayıncılık - Seda Yıldız Portakal

  Borca katılma, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 201 ile Türk hukukunda ilk kez kanuni düzenlemeye kavuşmuş hukuki bir müessesedir. Borca katılma; al..

  50,00 TL 42,50 TL

  50,00 TL
  42,50 TL

  Etiketler: Hukuki, Mütalaalar, Cilt, 2010-2015), Hukuki Mütalaalar Cilt II ( 2010-2015), İlhan Helvacı, Borçlar, Hukuku, Borçlar Hukuku, İki, Levha, Yayıncılık, On İki Levha Yayıncılık, 9786051524474

  Detaylı Arama

  İhtiyacınız olan kitabı daha kolay bulabilmeniz için önce aradığınız kitabın kategorisini seçin. Ve istediğiniz zaman "Kitapları Getir" düğmesine tıklayarak kitapları listeleyin.


  Listelediğiniz ekranda "Gelişmiş Filtrelemeyi" kullanarak aramanızı daha da daraltabilirsiniz.