-20% Açıklamalı, İçtihatlı, Uygulamalı Kamulaştırmasız El Atma Davaları
taksit
Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Turan Çınar
 • ISBN
 • 9786053000815
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2017
 • Sayfa Sayısı
 • 1016
 • Kitabın Ocak 2014 tarihinde yapılan üçüncü baskısı kısa süre içinde tükenmiş ve okuyucularımızdan gelen yoğun istek üzerine bu dördüncü baskı güncelleştirilerek yayınlanmıştır. 
  Üçüncü baskıdan sonra, 13. 03. 2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 13. 11. 2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile; 6487 sayılı yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin; on ikinci ve on üçüncü fıkrası -09. 10. 1956 ile 04. 11. 1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04. 11. 1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği- gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir. 
  Önceleri kamulaştırmasız el atma davalarında maktu harç ve maktu vekalet ücreti uygulanmakta iken Anayasa Mahkemesinin İptal kararından sonra 04. 11. 1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin. el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği konusu kitaba yeniden içtihatları ile birlikte işlenmiştir.


  Birinci Kısım
  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI
  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA- 3
  GENEL AÇIKLAMA- 3
  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ŞARTLARI- 4
  1- - Kamulaştırma yetkisine sahip bir idare el atmalıdır- 4
  a)- Fiili el koyma- 4
  b)- Hukuki el koyma- 6
  c)- İmar uygulaması sonucu tasarrufu kısıtlanan taşınmazlar- 6
  2- - Kamulaştırma işlemi yapılmamış olmalıdır- 8
  3- - Taşınmaza el koyma geçici değil daimi ve sahiplenmek amacıyla olmalıdır- 9
  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARININ HUKUKİ
  DAYANAĞI- 9
  1- - 221 Sayılı Yasa Hükmü- 10
  2- - Kamulaştırma Kanunu’na eklenen geçici 7. madde hükmü- 11
  3- - Kamulaştırma Kanununun 35. maddesi- 12
  DAVA TÜRLERİ- 13
  1- - El atmanın önlenmesi davası- 13
  Eski hale getirme istemi- 14
  2- - Tazminat davası- 15
  a) - İdari yargıda açılacak tazminat davalar- 16
  b) - Adli yargıda tazminat davaları- 17
  1- Ecrimisil Davası - 17
  2- Taşınmaz karşılığı bedel davası- 18
  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA USUL HÜKÜMLERİ- 20
  1- - Görevli Mahkeme- 20
  a) - İdari yargının görev alanı- 20
  b) - Adli yargının görev alanı- 21
  HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA GÖREV- 21
  aa) - Sulh Hukuk Mahkemesi- 21
  bb) - Asliye Hukuk Mahkemesi- 21
  cc) - Mecburi tahkim- 22
  HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA GÖREV- 22
  2- - Yetkili Mahkeme- 22
  3- - Davacı- 23
  a) - Tapu maliki- 23
  aa)- Paylı (müşterek) mülkiyet- 23
  bb)- Elbirliği (iştirak) halinde mülkiyet- 23
  b) - Zilyet olanlar- 24
  4- - Davalı- 25
  5- - Süre- 26
  a) - İptal kararından önce 20 yıllık sürenin dolmuş olması- 27
  b) - İptal kararından önce 20 yıllık sürenin dolmamış olması- 27
  c) - Kamulaştırma Tebligatı’nın yapılmamış olması- 28
  HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE SEBEBİYLE DAVA
  AÇILAMAYAN HALLER- 29
  1-- Ferağ takriri verilmesi hali- 29
  2-- Tezyidi-i bedel davası açılması hali- 29
  3-- Taşınmaza 09. 10. 1956 tarihinden önce el konulmuş olması- 29
  KAMULAŞTIRMA KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 6. VE 7. MADDELER- 30
  ç) - Yasal düzenleme- 34
  aa)- 6487 sayılı Yasanın getirdiği yenilikler- 35
  bb) - Uzlaşma yolu- 38
  cc) - Yargı yolu- 41
  dd)- Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici 7 nci madde- 43
  6- - Yargılama usulü- 44
  a) - Hakem yolu- 44
  b) - Bilirkişi seçimi, keşif ve değer biçme yöntemi- 45
  c) - Kısmi dava- 47
  ç)- Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda kısmi dava- 48
  d) - Davanın nitelendirilmesi- 49
  e) - Paydaşların dava açması- 50
  f) - Dava açıldıktan sonra kamulaştırma- 50
  g) - Hüküm- 51
  aa) - Hükmedilecek bedel- 52
  bb) - Faiz- 52
  cc) - Tescil veya terkin kararı- 53
  dd) - Harç masraf ve vekalet ücreti- 53
  ee) - Kanun yolu- 54
  DEĞER BİÇME YÖNTEMİ- 55
  AÇIKLAMA- 57
  1- - Taşınmazın cinsi ve nev’i - 57
  a)- Arsa- arazi ayırımının önemi- 58
  b)- Arsa niteliğinin tespiti- 59
  2- - Yüzölçümü- 61
  3- - Kıymetini etkileyecek nitelik ve unsurlar- 62
  4- - Taşınmazın vergi beyanı- 62
  5-- Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet taktirleri- 62
  6- - Arazilerde değer tespiti- 63
  A-- Gelirin belirlenmesi- 63
  a) - Taşınmaz mal ve kaynağın mevkii ve şartları- 63
  b)- Olduğu gibi kullanılması- 63
  B-- Gelire göre bedel tespiti- 64
  a)- Ön şart- 64
  b)- Gelire göre değer biçilmesinde hesap şekli- 64
  Kapitalizasyon faizi- 65
  c) - Özel durumlu taşınmaz malların değerinin hesaplanması- 67
  aa)- Binalı taşınmazlar- 67
  bb)- Değirmenlerin değer tespiti- 67
  cc) - Ağaçlı zeminler- 68
  1-- Kapama bahçe olmayan ağaçlara değer
  biçilmesi- 68
  2-- Kama bahçelere değer biçme yöntemi- 68
  dd)- Zemin ve ağaçların ayni kişiye ait olmaması- 71
  ee) - Su altında kalan yerin değerinin tespiti- 71
  ff) - Kaynak su ve artezyen kuyulu taşınmazlar- 71
  gg) - Dalyanların değerinin tespiti- 72
  hh) - Sulu - kuru arazi ayırımı- 73
  ii) - Resmi verilerin toplanması- 74
  jj)- Arazilerde bedel tespiti ile ilgili örnek bilirkişi
  raporu- 76
  7- - Arsalarda emsale göre değer biçilmesi- 79
  a)- Emsal olabilecek satışlar- 82
  aa) - İcra ve ihale yolu ile yapılan satışlar- 82
  bb) - Kamulaştırılan taşınmazın kendi satış değer de emsal olabilir- 82
  cc) - Pay satışları- 82
  b)- Emsal olamayacak satışlar- 82
  aa) - Özel amaçlı satışlar- 82
  bb) - Harici senetle yapılan satışlar- 83
  cc) - Kamulaştırma bedeli- 83
  dd) Kamulaştırma tarihinden sonra yapılan satışlar- 83
  ee) - Paydaşların birbirine satışı- 83
  ff) - Kadastro parselinin emsal olması- 83
  c) - Düzenleme ortaklık payı (DOP)- 83
  8- - Yapılara değer biçilmesi- 85
  a)- Binanın enkazı- 87
  b)- Makine gibi sökülecek şeylerin bedeli- 87
  c)- Muvakkat (geçici) ruhsatlı binaların durumu- 87
  d)- Şantiye binaları- 88
  e)- Başkasına ait yer üzerine yapılmış binalar- 88
  f)- Kat mülkiyetli binalar- 89
  g)- Binalı arsalara örnek bilirkişi raporu- 90
  9- - Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüler- 96
  10- - Değere etkili olmayacak unsurlar- 96
  11- - İrtifak kamulaştırmasında değer tespiti- 97
  12-- İrtifak kamulaştırmasına örnek bilirkişi raporu- 100
  ARSA SAYILACAK PARSELLENMEMİŞ ARAZİ HAKKINDA
  BAKANLAR KURULU KARARNAMELERİ- 105
  KARARNAME 1- 105
  KARARNAME 2- 106
  KARARNAME 3- 108
  KARARNAME 4- 109
  KARARNAME 5- 111
  Mimarlık ve mühendislik hizmetleri şartnamesine göre 2010-2012 yılları için hazırlanan bina birim maliyetleri - 113
  İÇTİHATLAR- 117
  ANAYASA MAHKEMESİ KARARI- 117
  1- - Arazilerde Bedel Tespiti Kararları- 127
  2- - Kapitalizasyon Faizi Kararları- 172
  3- - Ağaç ve Kapama Bahçe Kararları- 195
  4- - Arsalara Değer Biçme Kararları - 228
  5- - Emsal Konusunda Kararlar- 286
  6- - Muhtesat Konusunda Kararlar- 337
  7- - Bina Değerinin Tespiti Kararları- 347
  8- - Objektif Değer Artışı Kararları- 370
  9-- Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Kararları - 390
  10- - İrtifak Bedeli Tespiti Kararları- 409
  Kısmen Kamulaştırma - 457
  AÇIKLAMA- 458
  1- - Kalan Kısmın Değerinde Değişiklik Olmaması- 459
  2- - Kalan Kısımda Değer Düşüklüğü Olması- 459
  - Kalan kısımda bina bulunması- 460
  3- - Kalan Kısımda Değer Artışı Olması - 461
  4- - Artan Kısmın İşe Yaramaması- 462
  5- - Baraj Kamulaştırmaları- 463
  6- - Paydaşlar Arasında Fiili Taksim- 464
  7- - Yargı Yeri- 465
  11-- Kısmen El Atma Kararları- 469
  İkinci Kısım
  USUL SORUNLARI
  DAVA AÇMA HAKKI- 509
  1- - Mülkiyet- 509
  2- - Zilyetlik- 510
  3- - Hukuki dayanak- 510
  İÇTİHATLAR- 514
  12- - Dava Açma Hakkı ve Islah Konusunda Kararlar- 514
  13- - Süre Aşımı Kararları - 571
  - Anayasa Mahkemesi Kararı- 571
  14- - Görev Konusunda Kararlar- 605
  15- - Yetki Konusunda Kararlar- 636
  16- - Değer Biçme Yöntemi Kararları - 638
  17- - Bilirkişi Konusunda Kararlar- 658
  18-- Müdahalenin Men’i, Ecrimisil, Eski Hale Getirme - 667
  19- - Tescil ve Terkin Kararları- 704
  20-- Husumet ve Ehliyet Kararları- 732
  21- - Tescil İçin Önel Verilmesi Kararları - 755
  22- - Davanın Niteliği ve Sahiplenme Kararları- 758
  23-- Kısmi Dava Kararları - 767
  24-- Paydaşın Dava Açması Kararları - 773
  25-- El Atmanın Tespiti Kararları- 779
  26-- 5999 ve 6487 Sayılı Yasa Kararları- 795
  Üçüncü Kısım
  FAİZ VE YARGILAMA GİDERLERİ
  GENEL OLARAK FAİZ KAVRAMI- 813
  FAİZ HUKUKUNUN KAYNAKLARI- 814
  FAİZ ÇEŞİTLERİ- 814
  A- - Niteliğine göre faiz türleri- 814
  1-- Sermaye faizi - 814
  2-- Temerrüt (gecikme-direnme) faizi- 814
  B- - Uygulanış şekline göre faiz türleri- 815
  1- - Mürekkep (bileşik) faiz- 815
  2- - Adi faiz- 815
  FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI- 815
  FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ- 815
  FAİZ BORÇLARINDA ZAMANAŞIMI- 816
  KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA FAİZ- 816
  1- - 4650 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten önceki
  kamulaştırmalarda faiz- 817
  a) - Faiz başlangıç tarihi- 817
  aa)- Tescil ile mülkiyetin idareye geçmesi- 818
  bb)- Ferağ ile mülkiyetin idareye geçmesi- 818
  cc)- Kamulaştırma işleminin idari yönden kesinleşmesi ile mülkiyetin idareye geçmesi- 818
  b)- Faiz oranı- 818
  2- - 4650 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonrası faiz- 819
  a) - Faiz başlangıç tarihi- 820
  b)- Anayasal faiz oranı- 820
  aa)- İlamın kesinleşme tarihine kadar uygulanacak faiz- 821
  bb) - İlamın kesinleşme tarihinden sonra uygulanacak faiz- 822
  3- - Kamulaştırmasız el atma davalarında faiz- 822
  a) - Faiz başlangıç tarihi- 823
  b) - Yasal faiz oranı- 824
  c) - Haciz Yasağı- 824
  d)- Hüküm kesinleşmeden icra takibi- 825
  27- - Faiz Konusunda Kararlar- 825
  28- - Davanın Açılmamış Sayılması Kararları - 844
  29- - Bedele Dönüştürme Kararları - 848
  30- - Vekalet Ücreti, Harç ve Masraf Kararları - 871
  31- - Temyiz Konusunda Kararlar- 898
  Dördüncü Kısım
  KAMULAŞTIRMA KANUNU VE UYGULAMADAN ÖRNEKLER
  KAMULAŞTIRMA KANUNU- 909
  KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU- 941
  GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ- 942
  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASINA ÖRNEKLER- 944
  a) - Kısmi dava dilekçesi- 944
  b) - Ek dava dilekçesi- 945
  c) - İlk açılan kısmi dava ile ek davanın birleştirme kararı- 947
  TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ DAVASINA AİT DİLEKÇE- 949
  TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ VE MÜLKİYETİN TESPİTİ KARARI- 950
  TESCİL KARARININ ONANMASINA AİT YARGITAY KARARLARI- 954
  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİYLE VERİLEN BEDEL KARARI- 956
  BEDEL KARARI HAKKINDA YARGITAYCA VERİLEN ONAMA
  KARARI - 960
  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KONUSUNDA FAİZ İLE İLGİLİ MERCİİ KARARI- 961
  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASINA ÖRNEK- 963
  Dava Dilekçesi (İlk Dava İçin) - 963
  Dava Dilekçesi (Ek Dava İçin)- 964
  Bedel Konusunda Mahkeme Kararı- 966
  Yargıtay Onama Kararı- 969
  Tescil Dava Dilekçesi- 970
  Tescil Davası Islah Dilekçesi- 971
  Tescil Kararı- 973
  Yargıtay Onama Kararı- 975
  İŞE YARARAMADIĞI İÇİN KALAN KISMIN KAMULAŞTIRILMASI İSTEĞİ HAKKINDA ÖRNEKLER- 976-
  a) İdareye Verilen Dilekçe- 976
  b) Dava Dilekçesi- 977
  YARARLANILAN ESERLER- 979
  KAVRAM DİZİNİ- 981
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  251,20 TL102,40 TL
  334,13 TL102,40 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  251,20 TL102,40 TL
  334,13 TL102,40 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  251,20 TL102,40 TL
  334,13 TL102,40 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  Açıklamalı, İçtihatlı, Uygulamalı Kamulaştırmasız El Atma Davaları

  Bu ürün 1100 defa
  görüntülenmiştir.
  Bu üründe
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - İdare Hukuku

  % 20

  İNDİRİM

  128,00 TL
  102,40 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Kitabın Ocak 2014 tarihinde yapılan üçüncü baskısı kısa süre içinde tükenmiş ve okuyucularımızdan gelen yoğun istek üzerine bu dördüncü baskı güncelleştirilerek yayınlanmıştır. Üçüncü baskıdan sonra, 13. 03. 2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de...

  Etiketler Açıklamalı, İçtihatlı, Uygulamalı Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Adalet Yayınevi, Turan Çınar, 9786053000815

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.