-10% Tükendi İdare Hukukuna Giriş
taksit
Yayınevi
 • Ekin Yayınevi
 • Yazar
 • Kemal Gözler, Gürsel Kaplan
 • ISBN
 • 9786053277026
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2018
 • Sayfa Sayısı
 • 444
 • Birinci Kısım
  İDARE VE İDARE HUKUKU
  Bölüm 1
  İDARE KAVRAMI
  I. İdare Organı (Organik Anlamda İdare)
  1. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması
  2. İdare Organının Yargı Organından Ayrılması
  3. İdare Organının Yürütme Organından Ayrılması
  II. İdarî Fonksiyon (Fonksiyonel Anlamda İdare
  1. İdarî Fonksiyonun Yasama Fonksiyonundan Ayrılması
  2. İdarî Fonksiyonun Yargı Fonksiyonundan Ayrılması
  3. İdarî Fonksiyonun Hükûmet Fonksiyonundan Ayrılması
  Bölüm 2
  İDARE HUKUKU
  (Tanımı, Sistemleri, Gelişimi, Özellikler i, Kaynakları,
  Uygulama Alanı, Bölümleri ve İlkeleri )
  I. İdare Hukukunun Tanımı
  II. İdare Hukuku Sistemleri
  A. Anglo-Sakson Sistemi: Adlî İdare Sistemi
  B. Kara Avrupası Sistemi: İdarî Rejim
  III. İdare Hukukunun Doğumu ve Gelişimi
  IV. İdare Hukukunun Özellikleri
  V. İdare Hukukunun Kaynakları
  VI. İdare Hukukunun Uygulama Alanı
  VII. İdare Hukukunun Bölümleri
  1. Genel İdare Hukuku
  2. Özel İdare Hukuku
  VIII. İdare Hukukuna Hâkim Olan İlkeler
  A. Hukuk Devleti İlkesi
  1. Tarihsel Gelişimi
  2. Hukuk Devletinin Gerekleri
  B. Eşitlik İlkesi
  C. İdarenin Kanunîliği İlkesi
  1. Kanuna Dayanma İlkesi
  2. Kanuna Aykırı Olmama İlkesi
  İkinci Kısım
  İDARÎ TEŞKİLÂT
  Bölüm 3
  İDARÎ TEŞKİ LÂTA HÂKİM OLAN TEMEL İ LKEL ER
  I. Merkezden Yönetim İlkesi
  A. Merkezden Yönetimin Özellikleri
  B. Merkezden Yönetimin Yarar ve Zararları
  C. Yetki Genişliği İlkesi
  II. Yerinden Yönetim (Adem-i Merkeziyet) İlkesi
  A. Yerinden Yönetimin Varlık Şartları
  B. Yerinden Yönetimin Çeşitleri
  1. Yer Yönünden Yerinden Yönetim (Mahallî Adem-i Merkeziyet):
  2. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim (Hizmet Adem-i Merkeziyeti): Kamu Kurumları
  C. Yerinden Yönetimin Yarar ve Zararları
  III. Kamu Tüzel Kişiliği
  A. Genel Olarak Kişilik Kavramı
  B. Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Hukuk Tüzel Kişilerinden Ayrılması
  1. Anayasayla, Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Nitelendirme
  2. Anayasayla, Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyyle Belirleme Yoksa
  C. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri
  1. Merkezden Yönetim - Yerinden Yönetim Tüzel Kişileri
  2. Kamu İdareleri - Kamu Kurumları
  D. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olmanın Sonuçları
  IV. İdarenin Bütünlüğü İlkesi: Hiyerarşi ve Vesayet
  A. Hiyerarşi
  1. Kavram
  2. Üst-Ast
  3. Hiyerarşik Gücün Kapsamı
  4. Hiyerarşi Yetkisinin Özellikleri
  5. Hiyerarşi Yetkisine Tâbi Olmayanlar
  B. İdarî Vesayet
  1. Amacı
  2. Anayasal Dayanağı
  3. İdarî Vesayetin Özellikleri
  4. Hiyerarşi ile Vesayet Arasındaki Farklar
  5. Vesayet Makamının Sahip Olduğu Yetkiler (İdarî Vesayet Yetkisinin Kapsamı)
  Bölüm 4
  İDARÎ TEŞKİ LÂT
  Alt Bölüm 1.- Merkezî İdare (Devlet İdaresi)
  I. Merkezî İdarenin Başkent Teşkilâtı (Devlet İdaresinin Merkez Teşkilâtı)
  A. Cumhurbaşkanı
  1. Statüsü
  2. Görev ve Yetkileri
  3. Cumhurbaşkanının İşlemleri
  4. Cumhurbaşkanına Vekâlet
  5. Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtı
  B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları
  C. Bakanlar ve Bakanlıklar
  1. Bakanların Statüleri
  2. Bakanların Görev ve Yetkileri
  3. Bakanların Sorumlulukları
  4. Bakan Yardımcıları
  5. Bakan Müşavirliği
  6. Bakanlık Teşkilâtı
  E. Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar
  1. Danıştay
  2. Sayıştay
  3. Millî Güvenlik Kurulu
  II. Merkezî İdarenin Taşra Teşkilâtı (Devlet İdaresinin Mülkî Teşkilâtı)
  A. İl İdaresi
  1. Vali
  2. İl İdare Şube Başkanları (İl Müdürleri)
  3. İl İdare Kurulu
  B. İlçe İdaresi
  1. Kaymakam
  2. İlçe İdare Şube Başkanları (İlçe Müdürleri
  3. İlçe İdare Kurulu
  C. Bölge Teşkilatları
  Alt Bölüm 2.- Yerinden Yönetim Kuruluşları
  I. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahallî İdareler)
  A. İl Özel İdaresi
  2. Görev ve Yetkileri
  3. Gelirleri ve Bütçesi
  4. Organları
  B. Belediye İdaresi
  1. Genel Olarak: Sayılar, Kanunlar ve Tanım
  2. Kurulması
  3. Görev ve Yetkileri
  4. Bütçesi ve Gelirleri
  5. Organları
  C. Büyükşehir Belediyesi (Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri)
  2. Tanımı ve Türleri
  3. Sınırları
  4. Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  5. Organları
  6. Gelirleri ve Bütçesi
  D. Köy İdaresi
  1. Sayılar. Anayasal Temel ve Tanım
  2. Kurulması ve Kaldırılması
  3. Köyün Görev ve Yetkileri
  4. Köyün Organları
  5. Köy Bütçesi ve Gelirleri
  E. Mahallî İdare Birlikleri
  II. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları)
  A. Kamu Kurumlarının Ortak Özellikleri
  B. Kamu Kurumlarının Kurulması ve Kaldırılması
  C. Kamu Kurumlarının Çeşitleri
  1. Millî Kamu Kurumları
  2. Mahallî Kamu Kurumları
  III. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  A. Ortak Özellikleri
  B. Meslek Kuruluşların Görev ve Yetkileri
  Üçüncü Kısım
  İDARÎ İŞLEMLER
  Bölüm 5
  İDARÎ İŞL EM KAVRAMI
  I. İdarî İşlemin Tanımı
  II. İdarî İşlemlerin “Hükûmet Tasarrufları”ndan Ayrılması
  III. İdarî İşlemlerin Türleri
  1. Tek-Yanlı İdarî İşlemler
  2. İki-Yanlı İdarî İşlemler (İdarî Sözleşmeler
  IV. İdarî İşlemlerin Özellikleri
  A. İcraîlik
  B. Re'sen İcra Edilebilirlilik
  C. Hukuka Uygunluk Karinesi
  Bölüm 6
  BİREYSEL İŞL EML ER ( İDARÎ KARARLAR)
  I. İdarî Kararların Çeşitleri
  A. Maddî Açıdan Tasnif
  B. İçeriklerine Göre Tasnif
  C. Muhatapları Üzerindeki Etkilerine Göre Tasnif
  D. Açıklanan İradenin Sayısı ve Usûlüne Göre Tasnif
  E. Açıklanan İradenin Şekline Göre Tasnif
  F. İsteğe Bağlı Olup Olmamalarına Göre Tasnif
  G. İcraî Olup Olmamalarına Göre Tasnif
  II. İdarî İşlemlerin Unsurları
  A. Yetki Unsuru
  1. “Yetki Kuralları” (İdare Hukukunda Yetkilerin Ortak Özellikleri)
  2. “Yetki Kuralları”Nın İstisnaları (Yetkisizliği Gideren Hâller)
  a) Fiilî Memur Teorisi
  b) Yetkilerin Paralelliği İlkesi
  c) Yetki Devri-İmza Devri
  d) Vekâlet
  e) Cari İşlerin Yürütülmesi
  3. Yetki Çeşitleri
  4. Yetki Unsurunda Sakatlık Hâlleri
  B. Şekil Unsuru
  C. Usûl Unsuru
  1. Teklif Usûlü
  2. Danışma Usûlü
  3. Çelişme Usûlü (Savunma Hakkı)
  4. Usûlde Paralellik İlkesi
  5. Usûl Kurallarına Aykırılığın Müeyyidesi: Usûl Sakatlığı
  D. Sebep Unsuru
  1. Sebep Unsurunun Kanunlarda Düzenlenme Biçimleri
  2. Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri
  E. Konu Unsuru
  1. Konu Unsurunda Sakatlık Halleri
  2. Bağlı Yetki
  3. Takdir Yetkisi
  F. Amaç Unsuru
  1. Yetki Saptırması Halleri (Amaç Bakımından Hukuka Aykırılık Çeşitleri)
  2. Yetki Saptırmasının Özel Bir Türü: Usûl Saptırması
  III. İdarî İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Müeyyideleri: İptal ve Yokluk
  A. İptal
  B. Yokluk
  1. Maddî Yokluk
  2. Yok Hükmünde Sayma (Yokluk Benzeri, Ağır ve Apaçık Sakatlıklardan Dolayı Yokluk)
  IV. İdarî İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi
  A. Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi: Yayın
  B. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi
  C. İdarî İşlemlerin İlgililerine Duyurulmasının ve Duyurulmamasının Sonuçları
  D. İdarî İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi
  V. İdarî Kararların İcrası
  A. İdarî Kararın Muhatapları Tarafından Kendiliğinden İcrası (Gönüllü İcra)
  B. İdarî Kararların Adlî Makamlar Tarafından İcrası (Adlî İcra)
  C. İdarî Kararların İdare Tarafından İcrası (Re'sen İcra)
  D. İdarî Kararların Müeyyideleri
  1. Cezaî Müeyyideler
  2. İdarî Müeyyideler
  VI. İdarî İşlemlerin Sona Ermesi
  A. İdarenin İradesi Dışındaki Sebepler
  1. İptal
  2. Sürenin Dolması
  3. İnfisahî Şartın Gerçekleşmesi
  4. Maddî Sebepler
  B. İdarenin İradesine Bağlı Sebepler
  1. İlga
  2. Geri Alma
  Bölüm 7
  DÜZ ENL EYİCİ İŞL EML ER
  I. İdarenin Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Niteliği
  A. Kanuna Dayanma: İdarenin Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin
  B. Kanuna Aykırı Olmama: İdarenin Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin
  II. İdarenin Düzenleme Alanı
  III. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Olağan Dönem)
  A. Yetki Unsuru
  B. Konu Unsuru
  1. Yasak Alan: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Düzenlenemeyecek Konular
  2. Mahfuz Alan: Münhasıran Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Düzenlenmesi Gereken Konular
  3. İhtiyarî Alan: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle veya Kanunla Düzenlenebilecek Alan
  C. Usûl ve Şekil Unsuru
  D. Denetim Unsuru
  E. Hukukî Gücü
  IV. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
  A. Yetki Unsuru
  B. Sebep Unsuru
  C. Usûl ve Şekil Unsuru
  D. Konu Unsuru
  E. Süre Unsuru
  F. Yer Unsuru
  G. Denetim Unsuru
  V. Yönetmelikler
  VI. İdarenin Diğer Düzenleyici İşlemleri: “Adsız Düzenleyici İşlemler"
  VII. 2017 Anayasa Değişiklikleriyle Kaldırılan Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri
  A. Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK’ler
  1. Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri
  2. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnameleri
  B. Tüzükler
  C. Bakanlar Kurulu veya Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler Hakkında Bir Açıklama
  Bölüm 8
  İDARÎ SÖZ L EŞMEL ER
  I. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri - İdarî Sözleşmeler Ayrımı (İdarî Sözleşmelerin Kriterleri)
  A. Teşriî Kriter (Kanunla Nitelendirme)
  1. Doğrudan Nitelendirme
  2. Hukukî Rejimin Belirlenmesi Suretiyle Nitelendirme
  3. Yargı Kolununun Belirlenmesi Suretiyle Nitelendirme
  B. İçtihadî Kriterler
  1. Organik Kriter
  2. Maddî Kriter
  II. İdarî Sözleşmelerin Temel Tipleri
  A. İdarî Sözleşmelerin Klasik Tipleri
  1. İmtiyaz Sözleşmeleri
  2. İltizam Sözleşmeleri
  3. Kamu İstikraz Sözleşmeleri
  4. İdarî Hizmet Sözleşmeleri
  B. İdarî Sözleşmelerin Yeni Tipleri
  1. 3096 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Görevlendirme Sözleşmeleri
  2. 3465 Sayılı Kanuna Göre Akdedilen Otoyol Yapımı ve İşletilmesi Konusunda Görevlendirme Sözleşmeleri
  3. 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu Uyarınca Yapılan Görevlendirme Sözleşmeleri
  4. Kamu-Özel Ortaklığı Sözleşmesi
  C. İsimsiz İdarî Sözleşmeler
  III. İdarî Sözleşmelerin Akdedilmesi (Kamu İhalesi)
  A. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Kapsamları
  1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Kapsamı
  2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Kapsamı
  3. Hangi Durumda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hangi Durumda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Uygulanır?
  B. Kamu İhalelerine Hâkim Olan İlkeler
  C. İhale Usûlleri
  1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Öngördüğü İhale Usûlleri
  2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Öngördüğü İhale Usûlleri
  D. İhale Süreci
  E. Kamu İhale Sözleşmelerinin Hukukî Niteliği
  F. Kamu İhale Uyuşmazlıklarının Çözümü (Başvuru Yolları)
  1. İdarî Çözüm (İdarî Başvuru Yolları)
  2. Yargısal Çözüm (Yargısal Başvuru Yolu)
  IV. İdarî Sözleşmelerin Biçimi
  A. Anlaşma
  B. Şartnameler
  V. İdarî Sözleşmelerin Uygulanması
  A. Sözleşmecinin Borçları
  B. Sözleşmecinin Hakları
  C. İdarenin Borçları
  D. İdarenin Hak ve Yetkileri
  E. Yeni Olayların Sözleşmenin Uygulanmasına Etkisi
  1. Mücbir Sebep
  2. Fedüprens (Fait du Prince) Teorisi
  3. Öngörülemezlik Teorisi
  VI. İdarî Sözleşmelerin Sona Ermesi
  A. Normal Sona Erme
  B. Zamanında Önce Sona Erme: Fesih
  1. Tarafların Anlaşmasıyla Fesih
  2. İdare Tarafından Fesih
  3. Mahkeme Kararıyla Fesih
  VII. İdarî Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
  Dördüncü Kısım
  İDARENİN FAALİYETLERİ
  Bölüm 9
  KAMU HİZMETİ
  I. Tanım (Kamu Hizmeti Şartları
  A. Maddî Şart (Amaç Şartı): Faaliyet, Kamu Yararı Amacına Yönelik Olmalıdır
  B. Organik Şart: Faaliyet, Bir Kamu Tüzel Kişisi Tarafından Üstlenilmeli ve Onun
  Tarafından veya Onun Denetimi Altında Bir Özel Hukuk Kişisi Tarafından
  Yürütülmelidir
  II. İdarî Kamu Hizmetleri - Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetleri Ayrımı
  III. Kamu Hizmetlerinin Hukukî Rejimi
  IV. Kamu Hizmeti İlkeleri (Kamu Hizmeti “Kanunları
  1. Devamlılık İlkesi
  2. Değişebilirlilik İlkesi
  3. Eşitlik İlkesi
  4. Tarafsızlık İlkesi
  5. Lâiklik İlkesi
  6. Kamu Hizmetlerinin Bedavalığı/Ücretliliği Sorunu
  V. Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması
  VI. Kamu Hizmetlerinin İşletilme Usûlleri
  A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından İşletilmesi Usûlleri
  1. Emanet Usûlü (Bir Kamu Hizmetinin Bir Kamu İdaresi Tarafından Doğrudan
  Doğruya İşletilmesi
  2. Kamu Kurumu Usûlü (Kamu Hizmetinin Bir Kamu Kurumu Tarafından İşletilmesi)
  B. Kamu Hizmetinin Bir Özel Hukuk Kişisi Tarafından İşletilmesi Usûlleri
  1. Tek-Taraflı Görevlendirme (Statüter Görevlendirme): Kamu Hizmetinin Kanunla veya
  Tek Yanlı İdarî İşlemle Görevlendirilen Özel Hukuk Kişisi Tarafından İşletilmesi Usûlü
  2. Sözleşmeyle Görevlendirme (Akdî Görevlendirme): Kamu Hizmetinin Sözleşmeyle Görevlendirilen Özel Hukuk Kişisi Tarafından İşletilmesi Usûlü
  Bölüm 10
  KOL LUK
  I. Kamu Düzeni Kavramı
  1. Kamu Güvenliği
  2. Kamu Huzuru
  3. Kamu Sağlığı
  II. İdarî Kolluk - Adlî Kolluk Ayrımı
  1. Ayrımın Kriterleri
  2. Ayrımın Sonuçları
  XVIII İDARE HUKUKUNA GİRİŞ
  III. İdarî Kolluğun Özellikleri
  IV. Genel İdarî Kolluk - Özel İdarî Kolluk Ayrımı
  A. Genel İdarî Kolluk
  1. Merkezî İdare Kolluğu (Devlet Kolluğu
  2. Mahallî İdare Kollukları
  B. Özel İdarî Kolluklar
  V. Kolluk Makam, Amir ve Personeli
  VI. Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması
  1. Merkezî İdare Kolluk Makamları Arasında Çatışma ve Yarışma
  2. Merkezî İdare Kolluğu İle Mahallî İdare Kolluklarının Çatışması ve Yarışması
  3. Genel Kolluk Yetkileri İle Özel Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması
  VII. Kolluk Usûlleri
  1. Serbestlik Usûlü
  2. İzin Usûlü (Önleyici Sistem)
  3. Bildirim Usûlü
  VIII. Kolluk Tedbirleri ve Bunların Hukuka Uygunluğunun Şartları
  IX. Kolluk Yetkisinin Genişlemesi (Olağanüstü Hâl Yönetim Usûlünde Kolluk Yetkisinin Sınırları)
  A. Olağanüstü Hâl İlân Kararı
  B. Olağanüstü Hâl İlânının Sonuçları
  C. Olağanüstü Hâlin Uygulanması
  X. Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi (Kolluk Tedbirlerinin Cebrî İcrası)
  XI. Kolluk Tedbirlerinin Müeyyideleri
  1. Cezaî Müeyyideler
  2. İdarî Müeyyideler
  Beşinci Kısım
  İDARENİN HAREKET ARAÇLARI
  Bölüm 11
  KAMU GÖREVL İ L ERİ
  I. “Kamu Görevlisi” Tanımı ve Kamu Görevlisi Olmayanlardan Ayrılması
  II. Kamu Görevlisi Türleri: Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri
  A. Memurlar
  B. Sözleşmeli Personel
  III. Kamu Görevlilerinin Hukukî Durumu
  B. Memurların Hukukî Durumu: Kanunî ve Nizamîdir
  B. Sözleşmeli Personelin Hukukî Durumu: Akdîdir
  IV. Devlet Memurları Kanununa Göre Memurların Tâbi Olduğu Hukukî Rejim
  A. Memurluk Mesleği, Sınıfları ve Kadrolar
  B. Memurluğa Giriş
  C. Memurların Değerlendirilmesi ve İlerlemesi
  D. Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Hâller
  1. Kadro Açığı
  2. Görevden Uzaklaştırma
  E. Memurluğun Sona Ermesi
  F. Memurların Yükümlülükleri, Tâbi Olduğu Yasaklar ve Hakları
  G. Memurların Disiplin Rejimi
  V. Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması
  1. Genel Kurallara Göre memurların Yargılanması Usûlü
  2. 3628, 5816, 298, 1402 ve 3713 Sayılı Kanunlara Göre Memurların Yargılanması Usûlü
  3. 4483 Sayılı Kanuna Göre Memurların Yargılanması Usûlü
  VI. Memurların Hukukî Sorumluluğu
  1. Memurun İdareye Karşı Hukukî Sorumluluğu
  2. Memurun İdare Edilenlere Karşı Hukukî Sorumluluğu
  Bölüm 12
  KAMU MAL LARI
  I. Sahiplerine Göre Mal Çeşitleri
  II. Kamu Malı Kavramı ve Tanımı (Bir Malın Kamu Malı Sayılabilmesi İçin Gerekli Şartlar)
  III. Kamu Mallarının Tasnifi
  A. Tahsis Amaçlarına Göre Kamu Malları
  B. Maddî İçeriklerine Göre Kamu Malları
  C. Oluşum Tarzlarına Göre Kamu Malları
  D. Taşınabilir Olup Olmamalarına Göre Kamu Malları
  IV. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi
  V. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi ve Bu İlkeden Kaynaklanan Diğer İlkeler
  A. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi
  B. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesinden Kaynaklanan Diğer İlkeler
  VI. Kamu Mallarının Kullanılması
  A. Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı
  B. Kamunun Doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı
  1. Kolektif Kullanımlar
  2. Özel Kullanımlar
  VII. Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Malları
  VIII. İdarenin Mal Edinme Usûlleri
  A. Kamulaştırma
  B. Devletleştirme
  C. İstimval
  D. Kamulaştırma, Devletleştirme, İstimval, Geçici İşgal ve Satın Alma Usûllerinin Karşılaştırılması
  XII. Kamulaştırma
  A. Kamulaştırmanın Temel İlkeleri
  B. Kamulaştırma İşleminin Unsurları
  C. Kamulaştırmanın Aşamaları (Kamulaştırma Usûlü)
  D. Malikin Geri Alma Hakkı
  E. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi
  F. Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Kurma
  G. Kamulaştırmasız El Atma
  H. “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” (İmar Kanunu, m.18)
  XX İDARE HUKUKUNA GİRİŞ
  Alt ıncı Kısım
  İDARENİN SORUMLULUĞU
  Bölüm 13
  İDARENİN SORUMLULUĞU
  I. İdarenin Sorumluluğunun Türleri
  A. İdarenin Özel Hukuk Sorumluluğu
  B. İdarenin İdarî Sorumluluğu
  II. Kusurlu Sorumluluk
  A. Kusur Kavramı
  B. Ağır Kusur - Basit Kusur Ayrımı
  C. Kişisel Kusur - Hizmet Kusuru Ayrımı
  1. Hizmet Kusuru
  2. Kişisel Kusur
  3. Türkiye’de Kamu Görevlilerinin Kişisel Kusurlarından İdarenin Sorumlu Olması
  Kuralı (AY, m.129/5, DMK, m.13
  4. Rücu Davası
  III. Kusursuz Sorumluluk
  A. Risk Sorumluluğu
  1. Tehlikeli Şeyler
  2. Tehlikeli Yöntemler
  3. Meslekî Riskler
  B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulmasından Dolayı Sorumluluk
  1. Bayındırlık İşlerinin Daimî Zararlarından Dolayı Sorumluluk
  2. Hukuka Uygun İdarî İşlemlerden Dolayı Sorumluluk
  3. Kanunlardan Dolayı Sorumluluk
  4. Uluslararası Andlaşmalardan Dolayı Sorumluluk
  IV. İdarenin Sorumluluğunun Şartları
  A. Fiil
  B. Kusur
  C. Zarar
  D. Nedensellik Bağı
  V. İdarenin Sorumluluğununu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Haller
  A. Mücbir Sebep
  2. Beklenmeyen Hâl
  B. Zarar Görenin Davranışı
  D. Üçüncü Kişinin Davranışı
  VI. Zararın Tazmini
  A. Tam Yargı Davasının Açılması
  B. Zararın Tazminine İlişkin İlkeler
  1. Nakden Tazmin İlkesi (İdare Aynen Tazmine Mahkûm Edilemez)
  2. İstenilenden Daha Fazla Tazminata Hükmedilemez (Ultra Petita Yasağı).
  3. Talep Edilen Tazminat Tutarı Nihai Karar Verilinceye Kadar Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Arttırılabilir
  C. Zararın ve Tazminatın Hesaplanması
  1. Tam Tazmin İlkesi
  2. Zararın Hesaplanma Tarihi
  3. Nakdî Tazminatın Türünün Belirlenmesi: Sermaye veya İrat Şeklinde Tazminat
  4. Fer’i Tazminatlar
  5. Sonradan Ortaya Çıkan Zararlar ve Zararın Sonradan Ağırlaşması
  Yedinci Kısım
  İDARENİN DENETLENMESİ
  Bölüm 14
  İDARENİN YARGI DIŞI YOL LARDAN DENETİMİ
  I. Siyasî Denetim: İdarenin TBMM Tarafından Denetlenmesi
  II. İdarî Denetim: İdarenin İdare Tarafından Denetimi
  A. İsti’taf Yoluyla Denetim
  B. Hiyerarşik Denetim
  1. Kapsamı
  2. Hiyerarşik Denetimin Özellikleri
  C. Vesayet Denetimi
  1. Vesayet Denetiminin Özellikleri
  2. Vesayet Denetiminin Kapsamı
  D. Denetleme Kurulları
  D. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Tarafından Denetim
  E. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
  III. Bağımsız Organlar Tarafından Denetim
  A. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Tarafından Denetim
  B. Kamu Denetçiliği Kurumu Tarafından Denetim
  Bölüm 15
  İDARENİN YARGISAL DENETİMİ : İDARÎ YARGI
  I. Genel Olarak
  A. Yargısal Denetimin Diğer Yollardan Farkları
  B. İdarî Yargı Sistemleri
  C. İdarî Yargının Ortaya Çıkışı
  II. İdarî Yargı Örgütü
  A. İlk Derece Mahkemeleri
  1. İdare Mahkemeleri
  2. Vergi Mahkemeleri
  B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge İdare Mahkemeleri
  C. Üst Derece Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi): Danıştay
  III. İdarî Yargının Görev Alanı: İdarî ve Adlî Yargı Arasında Görev Dağılımı
  A. Kural: Uyuşmazlığın Çözümüne Uygulanan Hukuk Kriteri (“Görev Esası İzler”)
  B. İstisnalar: Adlî Yargının Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklar
  IV. Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü: Uyuşmazlık Mahkemesi
  VI. İptal Davası
  A. İptal Davasının Ön Koşulları 02
  1. Göreve İlişkin Ön Koşullar
  2. Yetkiye İlişkin Ön Koşullar4
  3. İptal Davasının Konusuna İlişkin Ön Koşullar: Kesin ve Yürütülmesi Gereken İdarî İşlem
  4. Davacıya İlişkin Ön Koşullar
  5. Davalıya İlişkin Ön Koşullar
  6. Süreye İlişkin Ön Koşullar
  7. Biçime İlişkin Ön Koşullar
  B. Esasa İlişkin Koşullar
  C. İptal Davasının Sonuçları2
  D. İptal Kararının Yerine Getirilmesi
  VII. Tam Yargı Davası
  A. Tam Yargı Davası Türleri
  B. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları
  1. Göreve İlişkin Ön Koşullar
  2. Yetkiye İlişkin Ön Koşullar
  3. Davacıya İlişkin Ön Koşullar
  4. Davalıya İlişkin Ön Koşullar
  5. Biçime İlişkin Ön Koşullar
  6. Konuya İlişkin Ön Koşullar
  7. Süreye İlişkin Ön Koşullar
  C. Tam Yargı Davasının Esastan Kabul Şartları
  D. Tam Yargı Davalarının Sonuçları
  E. Tam Yargı Davasında Kabul (Tazminata Mahkûmiyet) Kararlarının Yerine Getirilmesi
  VIII. Yürütmenin Durdurulması
  IX. Yargılama Usûlü
  A. İdarî Yargılama Usûlünün Özellikleri
  B. Davaların İncelenmesi ve Karara Bağlanması Usûlü
  X. Kanun Yolları
  A. Olağan Kanun Yolları
  1.İstinaf
  2. Temyiz
  B. Olağanüstü Kanun Yolu: Yargılamanın Yenilenmesi
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  218,00 TL36,00 TL
  312,00 TL36,00 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  218,00 TL36,00 TL
  312,00 TL36,00 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  218,00 TL36,00 TL
  312,00 TL36,00 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  İdare Hukukuna Giriş

  Bu ürün 5205 defa
  görüntülenmiştir.
  150 TL ve üzerine
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - İdare Hukuku

  % 10

  İNDİRİM

  40,00 TL
  36,00 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Birinci KısımİDARE VE İDARE HUKUKUBölüm 1İDARE KAVRAMII. İdare Organı (Organik Anlamda İdare)1. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması2. İdare Organının Yargı Organından Ayrılması3. İdare Organının Yürütme Organından AyrılmasıII. İdarî Fonksiyon (Fonksiyonel...

  Etiketler İdare Hukukuna Giriş, , Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, 9786053277026

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.