-10% Kısa İdare Hukuku
taksit
Yayınevi
 • Ekin Yayınevi
 • Yazar
 • Kemal Gözler, Gürsel Kaplan
 • ISBN
 • 9786053277033
 • Ebat
 • 130 x 190
 • Yıl
 • 2018
 • Sayfa Sayısı
 • 288
 • Birinci Kısım
  İDARE VE İDARE HUKUKU
  Bölüm 1
  İDARE KAVRAMI
  I. İdare Organı (Organik Anlamda İdare)
  1. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması 
  2. İdare Organının Yargı Organından Ayrılması
  3. İdare Organının Yürütme Organından Ayrılması
  II. İdarî Fonksiyon (Fonksiyonel Anlamda İdare)
  1. İdarî Fonksiyonun Yasama Fonksiyonundan Ayrılması 
  2. İdarî Fonksiyonun Yargı Fonksiyonundan Ayrılması 
  3. İdarî Fonksiyonun Hükûmet Fonksiyonundan Ayrılması 
  İdarî Fonksiyonun Özellikleri
  Bölüm 2
  İDARE HUKUKU
  (Tanımı, Doğuşu ve Gel işimi, Özell ikleri, Uygulama Alanı ve İ lkeleri)
  I. İdare Hukukunun Tanımı 
  II. İdare Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi 
  III. İdare Hukukunun Özellikleri 
  IV. İdare Hukukunun Uygulama Alanı
  V. İdare Hukukuna Hâkim Olan Temel İlkeler 
  A. Hukuk Devleti İlkesi 
  1. Tarihsel Gelişimi 
  2. Hukuk Devletinin Gerekleri 
  B. İdarenin Kanunîliği İlkesi 
  1. Kanuna Dayanma İlkesi 
  2. Kanuna Aykırı Olmama İlkesi
  İkinci Kısım
  İDARÎ TEŞKİLÂT
  Bölüm 3
  İDARÎ TEŞKİ LÂTA HÂKİM OLAN TEMEL İ LKEL ER
  I. Merkezden Yönetim İlkesi
  A. Merkezden Yönetimin Özellikleri
  B. Merkezden Yönetimin Yarar ve Zararları 
  C. Yetki Genişliği İlkesi 
  II. Yerinden Yönetim (Adem-i Merkeziyet) İlkesi
  A. Yerinden Yönetimin Varlık Şartları 
  B. Yerinden Yönetimin Çeşitleri 
  C. Yerinden Yönetimin Yarar ve Zararları
  III. Kamu Tüzel Kişiliği
  A. Anayasayla veya Kanunla Nitelendirme
  B. Anayasayla veya Kanunla Belirleme Yoksa 
  IV. İdarenin Bütünlüğü İlkesi: Hiyerarşi ve Vesayet 
  A. Hiyerarşi
  B. İdarî Vesayet
  Bölüm 4
  İDARÎ TEŞKİ LÂT
  Alt Bölüm 1.- Merkezî İdare (Devlet İdaresi)
  I. Merkezî İdarenin Başkent teşkilâtı (Devlet İdaresinin Merkez Teşkilâtı)
  A. Cumhurbaşkanı
  B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları 
  C. Bakanlar ve Bakanlıklar 
  E. Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar 
  II. Merkezî İdarenin Taşra Teşkilâtı (Devlet İdaresinin Mülkî Teşkilâtı) 
  A. İl İdaresi 
  B. İlçe İdaresi 
  C. Bölge İdareleri 
  Alt Bölüm 2.- Yerinden Yönetim Kuruluşları 
  I. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Mahallî İdareler) 
  A. İl Özel İdaresi 
  B. Belediye İdaresi
  C. Köy İdaresi 
  II. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları) 
  A. Kamu Kurumlarının Ortak Özellikleri
  B. Kamu Kurumlarının Kurulması ve Kaldırılması 
  C. Kamu kurumlarının Çeşitleri 
  III. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları 
  A. Ortak Özellikleri 
  B. Meslek Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri
  Üçüncü Kısım
  İDARÎ İŞLEMLER
  Bölüm 5
  İDARÎ İŞL EM KAVRAMI
  I. İdarî İşlemin Tanımı
  II. İdarî İşlemlerin Türleri 
  IV. İdarî İşlemlerin Özellikleri 
  A. İcraîlik…115; B. Re'sen İcra Edilebilirlilik 
  C. Hukuka Uygunluk Karinesi 
  Bölüm 6
  BİREYSEL İŞLEMLER ( İDARÎ KARARLAR)
  I. İdarî Kararların Çeşitleri
  A. Maddî Açıdan Tasnif 
  XII KISA İDARE HUKUKU
  B. Açıklanan İradenin Sayısı ve Usûlüne Göre Tasnif: Basit-Kolektif-Karma İş
  C. Açıklanan İradenin Şekline Göre Tasnif: Sarih -Zımnî İşlemler 
  II. İdarî İşlemlerin Unsurları 
  A. Yetki Unsuru 
  B. Şekil Unsuru
  C. Usûl Unsuru
  D. Sebep Unsuru 
  E. Konu Unsuru
  F. Amaç Unsuru 
  Bölüm 7
  DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER
  Düzenleyici İşlemlerin Tanımı 
  I. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Olağan Dönem)
  A. Yetki Unsuru 
  B. Konu Unsuru 
  C. Usûl ve Şekil Unsuru
  D. Denetim Unsuru
  E. Hukukî Gücü
  II. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
  III. Yönetmelikler
  IV. Adsız Düzenleyici İşlemler 
  V. 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunuyla Kaldırılan Düzenleyici İşlemler 
  A. Kanun Hükmünde Kararnameler 
  B. Tüzükler 
  C. Bakanlar Kurulu veya Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler
  Bölüm 8
  İDARÎ SÖZL EŞMEL ER
  I. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri - İdarî Sözleşmeler Ayrımı (İdarî
  Sözleşmelerin Kriterleri) 
  A. Teşriî Kriter (Kanunla Nitelendirme) 
  B. İçtihadî Kriterler 
  II. İdarî Sözleşmelerin Temel Tipleri
  A. İdarî Sözleşmelerin Klasik Tipleri 
  B. İdarî Sözleşmelerin Yeni Tipleri 
  C. İsimsiz İdarî Sözleşmeler
  III. İdarî Sözleşmelerin Akdedilmesi (Kamu İhalesi)
  Dördüncü Kısım
  İDARENİN FAALİYETLERİ
  Bölüm 9
  KAMU HİZMETİ
  I. Tanım (Kamu Hizmeti şartları) 
  A. Maddî Şart (Amaç Şartı): Faaliyet, Kamu Yararı Amacına Yönelik 
  B. Organik Şart: Faaliyet, Bir Kamu Tüzel Kişisi Tarafından Üstlenilmeli 
  II. İdarî Kamu Hizmetleri - Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetleri Ayrımı
  III. Kamu Hizmetlerinin Hukukî Rejimi 
  IV. Kamu Hizmeti İlkeleri (Kamu Hizmeti “Kanunları”)
  XIV KISA İDARE HUKUKU
  Bölüm 10
  KO L L U K
  I. Kamu Düzeni Kavramı 
  II. İdarî Kolluk - Adlî Kolluk Ayrımı 
  A. Ayrımın Kriterleri… 167; B. Ayrımın Sonuçları
  III. İdarî Kolluğun Özellikleri 
  IV. Genel İdarî Kolluk - Özel İdarî Kolluk Ayrımı
  A. Genel İdarî Kolluk 
  B. Özel İdarî Kolluklar 
  Beşinci Kısım
  İDARENİN HAREKET ARAÇLARI
  Bölüm 11
  KAMU GÖREVLİL ERİ
  I. “Kamu Görevlisi” Tanımı ve Kamu Görevlisi Olmayanlardan Ayrılması
  II. Kamu Görevlisi Türleri: Memurlar Ve Sözleşmeli Personel
  A. Memurlar
  B. Sözleşmeli Personel 
  III. Kamu Görevlilerinin Hukukî Durumu
  A. Memurların Hukukî Durumu: Kanunî ve Nizamîdir 
  B. Sözleşmeli Personelin Hukukî Durumu: Akdîdir 
  IV. DMK'ya Göre Memurların Tâbi Olduğu Hukukî Rejim
  V. Memurların Disiplin Rejimi 
  Bölüm 12
  KAMU MALLARI
  I. Sahiplerine Göre Mal Çeşitleri 
  II. Kamu Malı Kavramı ve Tanımı (Bir Malın Kamu Malı Sayılabilmesi İçin Gerekli Şartlar) 
  III. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi ve Bu ilkeden Kaynaklanan Diğer İlkeler 
  A. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi 
  B. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesinden Kaynaklanan Diğer İlkeler
  IV. Kamu Mallarının Kullanılması 
  A. Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı
  B. Kamunun doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının
  Kullanımı 
  V. Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Malları 
  VI. İdarenin Mal Edinme usûlleri 
  A. Kamulaştırma 
  B. Devletleştirme
  C. İstimval 
  Alt ıncı Kısım
  İDARENİN SORUMLULUĞU
  Bölüm 13
  İDARENİN SORUMLULUĞU
  I. İdarenin Sorumluluğunun Türleri 
  A. İdarenin Özel Hukuk Sorumluluğu 
  B. İdarenin İdarî Sorumluluğu
  II. Kusurlu Sorumluluk
  A. Kusur Kavramı 
  B. Ağır Kusur - Basit Kusur Ayrımı 
  C. Kişisel Kusur - Hizmet Kusuru Ayrımı 
  III. Kusursuz Sorumluluk
  A. Risk Sorumluluğu 
  B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulmasından Dolayı Sorumluluk
  IV. İdarenin Sorumluluğunun Şartları
  Yedinci Kısım
  İDARENİN DENETLENMESİ
  Bölüm 14
  İDARENİN YARGI DIŞI YOL LARDAN DENETİMİ
  I. Siyasî Denetim: İdarenin Tbmm Tarafından Denetlenmesi
  II. İdarî Denetim: İdarenin İdare Tarafından Denetlenmesi
  A. İsti’taf Yoluyla Denetim
  B. Hiyerarşik Denetim
  C. Vesayet Denetimi
  D. Denetleme Kurulları Tarafından Denetim 
  E. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Tarafından Denetim
  F. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Tarafından Denetim
  III. Bağımsız Organlar Tarafından Denetim
  A. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Tarafından Denetim
  B. Kamu Denetçiliği Kurumu Tarafından Denetim
  Bölüm 15
  İDARENİN YARGISAL DENETİMİ : İDARÎ YARGI
  I. İdarî Yargı Örgütü
  A. İlk Derece Mahkemeleri 
  B. Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri: Bölge İdare Mahkemeleri 
  C. Üst Derece Mahkemesi (Temyiz Mahkemesi): Danıştay
  II. İdarî Yargının Görev Alanı: İdarî ve Adlî Yargı Arasında Görev Dağılımı 
  A. Kural: Uyuşmazlığın Çözümüne Uygulanan Hukuk Kriteri 
  B. İstisnalar: Adlî Yargının Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklar
  III. Görev Uyuşmazlıklarının Çözümü: Uyuşmazlık Mahkemesi 
  IV. İptal Davası 
  A. İptal Davasının Ön Koşulları 
  B. Esasa İlişkin Koşullar (İptal Davasının Esastan Kabul Şartları) 
  V. Tam Yargı Davası
  A. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları
  B. Tam Yargı Davasının Esastan Kabul Şartları
  VI. Yürütmenin Durdurulması 
  VII. Kanun Yolları
  A. Olağan Kanun Yolları
  B. Olağanüstü Kanun Yolu: Yargılamanın Yenilenmesi
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  29,00 TL18,00 TL
  36,00 TL18,00 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  29,00 TL18,00 TL
  36,00 TL18,00 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  29,00 TL18,00 TL
  36,00 TL18,00 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  Kısa İdare Hukuku

  Bu ürün 3454 defa
  görüntülenmiştir.
  150 TL ve üzerine
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - İdare Hukuku

  % 10

  İNDİRİM

  20,00 TL
  18,00 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Birinci KısımİDARE VE İDARE HUKUKUBölüm 1İDARE KAVRAMII. İdare Organı (Organik Anlamda İdare)1. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması 2. İdare Organının Yargı Organından Ayrılması3. İdare Organının Yürütme Organından AyrılmasıII. İdarî Fonksiyon...

  Etiketler Kısa İdare Hukuku, , Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, 9786053277033

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.