-15% 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devri
taksit
Yayınevi
 • Adalet Yayınevi
 • Yazar
 • Yasemin Erol
 • ISBN
 • 9786053001737
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2017
 • Sayfa Sayısı
 • 178
 • Tez konusu olan Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devrine ilişkin düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu’nun 322 ve 336. maddelerinde düzenlenmiştir. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 6570 sayılı Kanun’un hükümleri bazı değişikliklerle birlikte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun içeriğine eklenmiştir . 6570 sayılı Kanun belediye teşkilatı olan yerlerle, iskele, liman ve istasyonlardaki taşınmazların çatılı olanları hakkında uygulanırken; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu bu ayrımı ortadan kaldırmıştır. Çalışmada sadece Yeni Türk Borçlar Kanunu esas alınacaktır. 

  Gerek alt kiranın gerekse kira hakkının düzenlenmesinin sebebi ekonomik nedenlere dayanmaktadır. Bir gelir elde etmek amacıyla kiracıya, kiralananı bir üçüncü kişiye kiralama veya devir hakkı tanınmıştır. Ayrıca bir yerin kira bedelini ödeme gücüne sahip olamayan kişiye, kiralananın belli bir kısmına kiracı olarak girme hakkı verilmektedir. 

  Çalışmanın ilk bölümünde, alt kira sözleşmesi ve bir alt sözleşme olduğundan konunun daha iyi anlaşılması için, öncelikle alt sözleşme kavramı anlatılacaktır. Daha sonra Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen alt sözleşme türleri ele alınacaktır. Alt kira sözleşmesinin ne olduğu belirtilerek hukuki niteliği ve unsurları tespit edilecektir. 

  İkinci bölümde alt kira sözleşmesinin kurulması, tarafların hak ve borçları ve sona ermesi incelenecektir. Üçüncü bölümde ise kira hakkının devri ele alınacak ve alt kira sözleşmesi ile olan benzer ve farklı yanları belirtilecektir.  ÖNSÖZ-VII

  İÇİNDEKİLER-IX

  KISALTMALAR-XVII

  GİRİŞ-1

  BİRİNCİ BÖLÜM

  ALT SÖZLEŞME KAVRAMI, ALT SÖZLEŞMENİN UNSURLARI,

  BORÇLAR HUKUKUNDA ALT SÖZLEŞME İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ,

  ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI,

  UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

  1. ALT SÖZLEŞME KAVRAMI-5

  I. GENEL OLARAK-5

  II. ALT SÖZLEŞMENİN TANIMI-7

  2. ALT SÖZLEŞMENİN UNSURLARI-8

  I. ASIL SÖZLEŞMENİN VARLIĞI-8

  II. ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYLE SÖZLEŞME YAPABİLME İMKÂNI-9

  A. KANUNUN ALT SÖZLEŞME YAPMAYA İMKÂN TANIDIĞI HALLER-9

  1. Sözleşme Serbestîsi İlkesine Göre Alt Sözleşme-9

  2. Alt Sözleşmede Sözleşme Niteliğinin Önemi-11

  B. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİLİ SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN ALT SÖZLEŞME-13

  III. ALT SÖZLEŞMEDEKİ TARAFLARDAN BİRİNİN ASIL SÖZLEŞMENİN TARAFI OLARAK KALMAYA DEVAM ETMESİ-14

  IV. BİR HAKKIN VEYA EDİM YÜKÜMÜNÜN VARLIĞI-15

  V. ANLAŞMA-16

  3. ÜRÜN KİRASINDA ALT SÖZLEŞME-17

  I. GENEL OLARAK-17

  II. ÜRÜN KİRASINDA ALT SÖZLEŞME YAPMA YASAĞININ İSTİSNALARI-19

  III. ÜRÜN KİRASINDA KİRANIN DEVRİ-20

  4. HİZMET SÖZLEŞMESİNDE ALT SÖZLEŞME-22

  I. ŞAHSEN İFA BORCU-22

  II. ŞAHSEN İFA BORCUNUN İSTİSNALARI-22

  III. İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN KAVRAMI-23

  5. ESER SÖZLEŞMESİNDE ALT SÖZLEŞME-28

  I. ŞAHSEN İFA BORCU-28

  II. BORÇLUNUN ŞAHSEN İFA ETMESİ GEREKEN DURUMLAR-29

  A. YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME KONUSU İŞİ KENDİ YÖNETİMİ ALTINDAKİ KİŞİLERE YAPTIRMASI-29

  B. YÜKLENİCİNİN İŞİ YARDIMCI KİŞİLERE YAPTIRMASI NEDENİYLE SORUMLULUĞU-30

  C. BİRDEN ÇOK YÜKLENİCİNİN YAPI İŞLERİNİ BİRLİKTE ÜSTLENMESİ-31

  III. YÜKLENİCİNİN İŞ GÖRME BORCUNU ALT YÜKLENİCİYE BIRAKMASI-32

  A. ALT YÜKLENİCİ KAVRAMI VE ALT YÜKLENİCİNİN BAĞIMLI YARDIMCI ŞAHISLARDAN FARKI-32

  B. YÜKLENİCİNİN İŞ GÖRME BORCUNU ALT YÜKLENİCİYE BIRAKMASININ ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ-33

  1. Eser Sözleşmesinin Niteliğinden Kaynaklanan Haller-33

  2. İş Sahibinin Rızasına Dayanan Devir-34

  IV. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER-35

  A. ASIL YÜKLENİCİ İLE ALT YÜKLENİCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ-35

  B. İŞ SAHİBİ İLE ALT YÜKLENİCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ-36

  V. YÜKLENİCİNİN İŞ SAHİBİ ADINA İŞİ BAŞKASINA BIRAKMASI (SÖZLEŞMENİN DEVRİ)-36

  6. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDE ALT SÖZLEŞME-38

  I. VEKİLİN ŞAHSEN İFA BORCU-38

  II. VEKİLİN VEKÂLET KONUSU İŞİ ALT VEKİLE GÖRDÜRMESİ-38

  III. VEKİLİN YERİNE BİR BAŞKASININ VEKÂLETİNİN ÇEŞİTLERİ-40

  A. ALT VEKÂLET-40

  B. İKAME VEKÂLET-41

  7. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI-43

  8. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNDE KAVRAMLAR-45

  I. ASIL KİRA SÖZLEŞMESİ-45

  II. ALT KİRA SÖZLEŞMESİ-45

  III. KİRAYA VEREN-46

  IV. KİRACI-47

  V. ALT KİRACI-47

  VI. ALT KİRACININ KİRACISI-48

  9. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN AMACI-49

  10. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI-50

  I. ASIL KİRA SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI-50

  II. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN YASAKLANMAMIŞ OLMASI-51

  III. ASIL KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ KİRACININ BU SÖZLEŞMENİN TARAFI KALARAK ALT KİRACI İLE SÖZLEŞME YAPMASI-52

  IV. KİRACININ KİRALANANI KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA ALT KİRACIYA KİRALAMASI (ANLAŞMA)-53

  11. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-54

  I. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN KULLANIM HAKKI VEREN NİTELİĞİ-54

  II. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN NİTELİĞİ-56

  III. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ DOĞURAN NİTELİĞİ-57

  IV. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN BAĞIMSIZ OLMA NİTELİĞİ-58

  12. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLE TABİ OLMASI-59

  İKİNCİ BÖLÜM

  ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU, ŞEKLİ,

  TAPU SİCİLİNE ŞERH VERİLMESİ, ALT KİRA SÖZLEŞMESİNDE

  TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI,

  ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

  13. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU-63

  I. GENEL OLARAK-63

  II. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN İMKÂN VERDİĞİ ÖLÇÜDE YAPILMASI-64

  III. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN ZARAR VERİCİ BİR DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLMAMASI KAYDIYLA YAPILMASI-65

  IV. KİRAYA VERENİN İZNİNE TABİ OLMASI-66

  V. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN YASAKLANMASI-69

  14. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERH VERİLMESİ-75

  15. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI-77

  I. KİRAYA VERENİN HAK VE BORÇLARI-77

  A. KİRAYA VERENİN HAKLARI-77

  1. Kiracıya Karşı Fesih ve Tahliye Hakkı-78

  2. Alt Kiracıya Karşı Hapis Hakkı-79

  a)-Alt Kiracıya Karşı Hapis Hakkının Düzenlenmesi-79

  b)-Hapis Hakkının Kullanılmasının Şartları-81

  3. Kiracı ve Alt Kiracıdan Zararların Giderilmesini İsteme Hakkı-82

  B. KİRAYA VERENİN BORÇLARI-84

  II. KİRACININ HAK VE BORÇLARI-85

  A. KİRACININ HAKLARI-85

  1. Kiraya Verene Karşı Alt Kiraya Verme Hakkı-85

  2. Kiracının Alt Kiracıdan Kira Bedelini İsteme Hakkı-85

  3. Alt Kiracıya Karşı Hapis Hakkı-86

  B. KİRACININ BORÇLARI-87

  1. Kiraya Verene Karşı Kiralananı Alt Kiraya Vermede Özen Gösterme Borcu-87

  2. Alt Kiracıya Karşı Kiralananın Teslimi ve Kullanılmasını Sağlama Borcu-89

  III. ALT KİRACININ HAKLARI VE BORÇLARI-91

  A. ALT KİRACININ HAKLARI-91

  1. Alt Kiracının Kiralananı Kullanma Hakkı-91

  2. Alt Kiracının Kiralananı Bir Başkasına Kiralama Hakkı-93

  B. ALT KİRACININ BORÇLARI-94

  1. Sözleşmeye Uygun Davranma ve Tazminat Ödeme Borcu-94

  2. Kira Bedelini Ödeme Borcu-95

  3. Kiralananı Tahliye Borcu-96

  16. KİRACININ KİRA HAKKINI DEVRETMESİ HALİNDE ALT KİRACININ DURUMU-97

  17. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA ALT KİRA SÖZLEŞMESİ-98

  I. ALT KİRANIN YASAK OLMASI-98

  II. ALT KİRANIN YASAK OLMASINA RAĞMEN KİRACININ ALT KİRA SÖZLEŞMESİ YAPMASI DURUMUNDA KİRAYA VERENİN DURUMU-99

  A. KİRAYA VERENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETME HAKKI-100

  B. KİRAYA VERENİN TAHLİYE DAVASI AÇMASI-101

  III. KİRAYA VERENİN SONRADAN ALT KİRA SÖZLEŞMESİNE ONAY VERMESİ-103

  IV. KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINDA KİRALANANA ORTAK ALINMASI-104

  18. ALT KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ-105

  I. GENEL OLARAK-105

  II. ASIL KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN ALT KİRA SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ-106

  III. SÖZLEŞMEYE UYMAMA-108

  IV. ALT KİRANIN YASAK VEYA İZNE TABİ OLMASI-108

  V. TAHLİYE KARARI-109

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  KİRA HAKKININ DEVRİ

  19. GENEL OLARAK-113

  20. ALT KİRA VE KİRA HAKKININ DEVRİNİN BENZER HUKUKİ KURUMLARDAN FARKI-114

  I. ALACAĞIN DEVRİNDEN FARKI-114

  A. ŞEKİL YÖNÜNDEN-114

  B. BORCUN ÖDENMESİ YÖNÜNDEN-115

  C. TARAFLAR YÖNÜNDEN-116

  II. BORCUN ÜSTLENİLMESİNDEN FARKI-116

  A. ŞEKİL YÖNÜNDEN-117

  B. İZNE TABİ OLMA YÖNÜNDEN-118

  C. BORÇLU SIFATI YÖNÜNDEN-118

  III. BORCUN YENİLENMESİNDEN FARKI-119

  A. ESKİ BİR BORCUN VARLIĞI YÖNÜNDEN-119

  B. YENİ BİR BORCUN VARLIĞI YÖNÜNDEN-120

  C. TARAFLAR YÖNÜNDEN-120

  D. BORCUN SONA ERMESİ YÖNÜNDEN-121

  IV. SÖZLEŞMENİN DEVRİNDEN FARKI-121

  21. ALT KİRA İLE KİRANIN DEVRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI-123

  I. ALT KİRA İLE KİRANIN DEVRİ ARASINDAKİ FARKLAR-123

  A. ALT KİRA İLE KİRA HAKKININ DEVRİNİN NİTELİK YÖNÜNDEN FARKLARI-123

  B. ALT KİRA İLE KİRA HAKKININ DEVRİNİN ŞEKİL YÖNÜNDEN FARKLARI-124

  C. ALT KİRA İLE KİRA HAKKININ DEVRİNİN HAPİS HAKKI YÖNÜNDEN FARKLARI-124

  D. ALT KİRA İLE KİRA HAKKININ DEVRİNİN KİRACININ SORUMLULUĞU YÖNÜNDEN FARKLARI-125

  E. ALT KİRACININ VE KİRA HAKKINI DEVRALANIN KİRAYA VERENE BAŞVURMASI YÖNÜNDEN FARKLAR-125

  F. ALT KİRA VEYA KİRANIN DEVRİNİN TAPU SİCİLİNE ŞERH VERİLMESİ YÖNÜNDEN-126

  II. ALT KİRA İLE KİRANIN DEVRİ ARASINDAKİ ORTAK YÖNLER-127

  A. KİRACININ VEYA KİRAYI DEVREDENİN KİRAYA VERENE KARŞI SORUMLULUĞU YÖNÜNDEN-127

  B. ALT KİRACININ VE KİRAYI DEVİR ALANIN KİRAYA VERENE KARŞI SORUMLULUĞU YÖNÜNDEN-127

  C. KİRAYA VERENİN KİRA BEDELİNİ ALT KİRACIDAN VEYA KİRAYI DEVİR ALANDAN İSTEMESİ YÖNÜNDEN-128

  D. KİRAYA VERENİN KİRALANANI ALT KİRACIDAN VEYA KİRAYI DEVİR ALANDAN İSTEMESİ YÖNÜNDEN-128

  E. YASAĞA RAĞMEN ALT KİRA VEYA KİRANIN DEVRİ SÖZLEŞMESİ YAPILDIĞINDA KİRAYA VERENİN DURUMU YÖNÜNDEN-129

  22. KİRA HAKKININ DEVRİNİN TANIMI VE KİRA HAKKININ DEVRİ KAVRAMI-130

  23. KİRA HAKKININ DEVRİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-132

  I. KULLANIM HAKKININ DEVRİ GÖRÜŞÜ-132

  II. KİRACININ BÜTÜN HAKLARININ DEVRİ GÖRÜŞÜ-133

  III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ GÖRÜŞÜ-134

  24. KİRA HAKKININ DEVRİNDE AMAÇ-136

  25. KİRA HAKKININ DEVRİNDE ŞEKİL-137

  26. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI-139

  I. KİRAYA VERENİN HAK VE BORÇLARI-139

  A. KİRAYA VERENİN HAKLARI-139

  1. Kirayı Devredenden Kira Bedelini İsteme Hakkı-139

  2. Sözleşmeye Uygun Davranılmasını İsteme Hakkı-140

  B. KİRAYA VERENİN BORÇLARI-140

  II. KİRAYI DEVREDENİN (KİRACININ) HAK VE BORÇLARI-141

  A. KİRAYI DEVREDENİN HAKLARI-141

  B. KİRAYI DEVREDENİN BORÇLARI-142

  1. Kira Hakkının Devrinin İvazlı Olması Durumunda Kirayı Devredenin Borçları-142

  2. Kira Hakkının Devrinin İzne Tabi Olmasında veya Yasak Olmasında Kirayı Devredenin Borçları-142

  3. Kira Bedelini Ödeme Borcu-143

  III. KİRAYI DEVRALANIN HAK VE BORÇLARI-144

  A. KİRAYI DEVRALANIN HAKLARI-144

  B. KİRAYI DEVRALANIN BORÇLARI-144

  27. KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRALARINDA KİRA HAKKININ DEVRİ-146

  I. GENEL OLARAK-146

  II. KİRANIN DEVRİNİN YASAK OLMASINA RAĞMEN KİRACININ KİRAYI DEVRETMESİ DURUMUNDA KİRAYA VERENİN DURUMU-146

  A. KİRAYA VERENİN KİRA HAKKINI DEVRALAN HAKKINDA TAHLİYE DAVASI AÇMASI-146

  1. İşgal Eden (Kira Hakkını Devralan)-147

  2. İhtarın Gerekliliği-147

  3. Tahliye Davası-148

  B. KİRAYA VERENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETME HAKKI-149

  C. KİRACININ KİRALANANI BIRAKMIŞ OLDUĞU HALDE BAŞKALARINA İŞGAL ETTİRMELERİ-149

  28. KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİ-152

  I. GENEL OLARAK-152

  II. KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİNİN ŞARTLARI-154

  A. KİRA SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI VE KİRACININ TALEBİ-154

  B. KİRAYA VERENİN RIZASI-155

  III. KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİNİN SONUÇLARI-158

  29. İŞLETMENİN DEVRİ-162

  SONUÇ-165

  BİBLİYOGRAFYA -167

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  222,53 TL45,05 TL
  315,02 TL45,05 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  222,53 TL45,05 TL
  315,02 TL45,05 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  222,53 TL45,05 TL
  315,02 TL45,05 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devri

  Bu ürün 1309 defa
  görüntülenmiştir.
  150 TL ve üzerine
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - Kira Hukuku

  % 15

  İNDİRİM

  53,00 TL
  45,05 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Tez konusu olan Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devrine ilişkin düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu’nun 322 ve 336. maddelerinde düzenlenmiştir. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır....

  Etiketler 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devri, Adalet Yayınevi, Yasemin Erol, 9786053001737

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.