-15% Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Sınırlı Ayni Haklar, Zilyetlik ve Tapu Sicili (Madde 779 - 1030) 7. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması
taksit
Yayınevi
 • Legal Yayıncılık
 • Yazar
 • Hasan Özkan
 • ISBN
 • 9786053151760
 • Ebat
 • 160 x 240
 • Yıl
 • 2018
 • Sayfa Sayısı
 • 714
 • Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )

  İçindekiler

  Önsöz 4327

  Kısaltmalar    4329

  İçindekiler     4331

  İkinci Kısım

  Sınırlı Aynî Haklar

  Birinci Bölüm

  İrtifak Hakları Ve Taşınmaz Yükü

  Birinci Ayırım

  Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı

  Konusu 4351

  Açıklama       4351

  İçtihatlar        4352

  Kurulması Ve Sona Ermesi 4358

  Kurulması 4358

  Tescil 4358

  Açıklama       4358

  İçtihatlar        4359

  Sözleşme 4365

  Açıklama       4365

  İçtihatlar        4365

  Kendi Taşınmazı Üzerinde İrtifak Hakkı 4368

  Açıklama       4368

  Iı. Sona Ermesi         4369

  Genel Olarak 4369

  Açıklama       4369

  İçtihatlar        4369

  Her İki Taşınmaza Aynı Kimsenin Malik Olması 4371

  Açıklama       4371

  İçtihatlar        4371

  Mahkeme Kararı 4374

  Açıklama       4374

  İrtifak Hakkının Terkini Davası    4374

  Örnekler        4375

  İçtihatlar        4376

  Hükümleri 4380

  Kapsamı 4380

  Genel Olarak 4380

  Açıklama       4380

  İçtihatlar        4380

  Tescile Göre 4383

  Açıklama       4383

  İhtiyaçların Değişmesi 4384

  Açıklama       4384

  Özel Kanun Hükümleri Ve Yerel Âdet 4385

  Açıklama       4385

  Iı. Bakım Giderleri   4386

  Açıklama       4386

  İçtihatlar        4386

  Iıı. Değişiklikler         4389

  İrtifak Hakkının İlişkin Olduğu Yerin Değiştirilmesi 4389

  Açıklama       4389

  İçtihatlar        4390

  Bölünme 4394

  Yararlanan Taşınmazın Bölünmesi 4394

  Açıklama       4394

  Yüklü Taşınmazın Bölünmesi 4395

  Açıklama       4395

  İçtihatlar        4395

  İkinci Ayırım

  İntifa Hakkı Ve Diğer İrtifak Hakları

  İntifa Hakkı 4399

  Konusu 4399

  Açıklama       4399

  İçtihatlar        4399

  Iı. Kurulması 4402

  Açıklama       4402

  İçtihatlar        4402

  Iıı. Sona Ermesi        4406

  Sona Erme Sebepleri 4406

  Açıklama       4406

  İçtihatlar        4406

  Süresi 4408

  Açıklama       4408

  İçtihatlar        4408

  Harap Olma Veya Kamulaştırma 4410

  Açıklama       4410

  Geri Verme 4411

  Yükümlülük 4411

  Açıklama       4411

  Sorumluluk 4412

  Açıklama       4412

  Giderler 4413

  Açıklama       4413

  Zamanaşımı 4414

  Açıklama       4414

  Iv. İntifa Hakkının Hükümleri       4415

  İntifa Hakkı Sahibinin Hakları 4415

  Genel Olarak 4415

  Açıklama       4415

  İçtihatlar        4415

  Doğal Ürünler 4419

  Açıklama       4419

  Faizler 4420

  Açıklama       4420

  Hakkın Kullanılmasının Devri 4421

  Açıklama       4421

  İçtihatlar        4421

  Malikin Hakları 4423

  Gözetim 4423

  Açıklama       4423

  İçtihatlar        4423

  Güvence İsteme 4427

  Açıklama       4427

  İçtihatlar        4427

  Bağışlamada Güvence 4431

  Açıklama       4431

  Güvence Verilmemesinin Sonuçları 4432

  Açıklama       4432

  İçtihatlar        4432

  Defter Tutma 4434

  Açıklama       4434

  İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 4435

  Malın Korunması 4435

  Açıklama       4435

  Bakım Ve İşletme Giderleri 4436

  Açıklama       4436

  Malvarlığı İntifaında Borçların Faizi 4437

  Açıklama       4437

  Sigorta Ettirme 4438

  Açıklama       4438

  Özel Hâller 4439

  Taşınmazlar 4439

  Ürünler 4439

  Açıklama       4439

  Özgülenme Yönü 4440

  Açıklama       4440

  Ormanlar 4441

  Açıklama       4441

  Tüketilebilen Ve Değeri Biçilen Şeyler 4442

  Açıklama       4442

  Alacaklar 4443

  Yararlanmanın Kapsamı 4443

  Açıklama       4443

  Ödeme Ve İşletme 4444

  Açıklama       4444

  Devir İsteme Hakkı 4445

  Açıklama       4445

  Oturma Hakkı 4446

  Genel Olarak 4446

  Açıklama       4446

  İçtihatlar        4446

  Iı. Oturma Hakkının Kapsamı        4449

  Açıklama       4449


  Iıı. Giderler    4450

  Açıklama       4450

  Üst Hakkı 4451

  Konu Ve Tapu Kütüğüne Kayıt 4451

  Açıklama       4451

  İçtihatlar        4451

  Iı. İçerik Ve Kapsam            4454

  Açıklama       4454

  İçtihatlar        4454

  Iıı. Sona Ermenin Sonuçları            4456

  Yapı Mülkiyetinin Malike Geçmesi 4456

  Açıklama       4456

  Bedel 4457

  Açıklama       4457

  Diğer Hükümler 4458

  Açıklama       4458

  Iv. Süresinden Önce Devir İstemi   4459

  Koşulları 4459

  Açıklama       4459

  Hakkın Kullanılması 4460

  Açıklama       4460

  Diğer Hâller 4461

  Açıklama       4461

  Üst Hakkı İradının Güvencesi 4462

  İpotek Kurulmasını İsteme Hakkı 4462

  Açıklama       4462

  Tescil 4463

  Açıklama       4463

  Vı. Sürenin Üst Sınırı           4464

  Açıklama       4464

  Kaynak Hakkı 4465

  Açıklama       4465

  İçtihatlar        4465

  Diğer İrtifak Hakları 4469

  Açıklama       4469

  Üçüncü Ayırım

  Taşınmaz Yükü

  Konusu 4471

  Açıklama       4471

  Kurulması Ve Sona Ermesi 4472

  Kurulması 4472

  Tescil Ve Kazanma 4472

  Açıklama       4472

  Kamu Hukukuna İlişkin Taşınmaz Yükü 4473

  Açıklama       4473

  İçtihatlar        4473


  Güvence Amacıyla Kurulma 4477

  Açıklama       4477

  Iı. Sona Ermesi         4478

  Genel Olarak 4478

  Açıklama       4478

  Yükten Kurtarma 4479

  Alacaklının Yetkisi 4479

  Açıklama       4479

  İçtihatlar        4479

  Yükümlünün Yetkisi 4491

  Açıklama       4491

  Yükten Kurtarma Bedeli 4492

  Açıklama       4492


  Zamanaşımı 4493

  Açıklama       4493

  İçtihatlar        4493

  Hükümleri 4499

  Alacaklının Hakkının Niteliği 4499

  Açıklama       4499

  İçtihatlar        4499

  Iı. Yükün Niteliği      4502

  Açıklama       4502

  İçtihatlar        4502

   İkinci Bölüm

  Taşınmaz Rehni

  Birinci Ayırım

  Genel Hükümler

  Koşullar 4507

  Taşınmaz Rehninin Türleri 4507

  Açıklama       4507

  İçtihatlar        4507

  Iı. Güvence Altına Alınan Alacak  4509

  Ana Para 4509

  Açıklama       4509

  İçtihatlar        4510

  Faiz 4521

  Açıklama       4521

  Iıı. Taşınmaz  4522

  Rehne Konu Olabilme 4522

  Açıklama       4522

  İçtihatlar        4522

  2.Belirli Olma            4524

  Taşınmaz Tek İse 4524

  Açıklama       4524

  Taşınmaz Birden Çok İse 4525

  Açıklama       4525

  İçtihatlar        4525


  Rehni Kurulması Ve Sona Ermesi 4532

  Rehnin Kurulması 4532

  Tescil 4532

  Açıklama       4532

  İçtihatlar        4533

  Birden Çok Kişiye Ait Taşınmazlarda 4536

  Açıklama       4536

  İçtihatlar        4536


  Iı. Rehnin Sona Ermesi        4539

  Açıklama       4539

  İçtihatlar        4539

  Iıı. Taşınmazların Birleştirilmesi     4544

  Rehnin Başka Taşınmaz Üzerine Geçmesi 4544

  Açıklama       4544

  İçtihatlar        4544

  Borçlunun Taşınmazı Rehinden Kurtarması 4547

  Açıklama       4547

  Örnekler        4547

  Bedel Olarak Ödenen Para 4549

  Açıklama       4549

  Hükmü 4550

  Rehnin Kapsamı 4550

  Açıklama       4550

  İçtihatlar        4550

  Iı. Kira Bedelleri       4554

  Açıklama       4554

  İçtihatlar        4555

  Iıı. Zamanaşımı         4556

  Açıklama       4556

  Iv. Önlem Alma Yetkisi       4557

  Değer Düşmelerine Karşı 4557

  Koruma Önlemleri 4557

  Açıklama       4557

  Güvence, Eski Hâle Getirme, Kısmî Ödeme İsteme 4558

  Açıklama       4558

  İçtihatlar        4558

  Değerin Kusur Olmadan Düşmesi 4560

  Açıklama       4560

  Rehinli Taşınmazın Kısmen Devri 4561

  Açıklama       4561

  Rehinden Sonra Kurulan Aynî Haklar 4562

  Açıklama       4562

  Vı. Rehin Derecesi    4563

  Rehin Derecesinin Hükümleri 4563

  Açıklama       4563

  İçtihatlar        4563

  Rehin Dereceleri Arasındaki İlişki 4566

  Açıklama       4566

  İçtihatlar        4566

  Boş Dereceler 4569

  Açıklama       4569

  Vıı. Rehnin Paraya Çevrilmesi       4570

  Paraya Çevirme Şekli 4570

  Açıklama       4570

  İçtihatlar        4570

  Satış Bedelinin Dağıtılması 4576

  Açıklama       4576

  Güvencenin Kapsamı 4577

  Açıklama       4577

  İçtihatlar        4577

  Zorunlu Masrafların Güvencesi 4579

  Açıklama       4579

  Vııı. Arazinin İyileştirilmesi Hâlinde Rehin Hakkı           4580

  Öncelik 4580

  Açıklama       4580

  İçtihatlar        4580

  Borcun Ödenmesi Ve Rehnin Sona Ermesi 4582

  Açıklama       4582

  Ix. Sigorta Tazminatı Üzerinde Hak          4583

  Açıklama       4583

  İçtihatlar        4583

  Alacaklının Temsili 4587

  Açıklama       4587

  Örnekler        4587

  İkinci Ayırım

  İpotek

  Amaç Ve Nitelik 4589

  Açıklama       4589

  İçtihatlar        4589

  Kurulması Ve Sona Ermesi 4594

  Kuruluş 4594

  Açıklama       4594

  Iı. Sona Erme            4595

  İpoteğin Terkinini İsteme Hakkı 4595

  Açıklama       4595

  İçtihatlar        4595

  Borçtan Sorumlu Olmayan Malikin Hakkı 4600

  Açıklama       4600

  İçtihatlar        4600

  İpotekten Kurtarma 4603

  Koşulları Ve Usulü 4603

  Açıklama       4603

  Örnekler        4603

  İçtihatlar        4604

  Açık Artırma 4607

  Açıklama       4607

  Ödeme İstemi 4608

  Açıklama       4608

  İçtihatlar        4608

  Hükmü 4612

  Mülkiyet Ve Borçluluk 4612

  Taşınmazın Devri 4612

  Açıklama       4612

  İçtihatlar        4612

  Taşınmazın Bölünmesi 4615

  Açıklama       4615

  İçtihatlar        4615

  Borcu Yüklenmenin Bildirilmesi 4618

  Açıklama       4618

  Iı. Alacağın Devri     4619

  Açıklama       4619

  İçtihatlar        4619

  Kanunî İpotek 4622

  Tescile Tâbi Olmayan Kanunî İpotek 4622

  Açıklama       4622


  Iı. Tescile Tâbi Kanunî İpotekler   4623


  Hâller 4623

  Açıklama       4623


  İçtihatlar        4623


  Satıcılar, Mirasçılar Ve Diğer Elbirliği Ortakları Bakımından 4627

  Açıklama       4627


  İçtihatlar        4627


  Zanaatkâr Ve Yükleniciler Bakımından 4629

  Tescil 4629

  Açıklama       4629


  İçtihatlar        4629


  Sıra 4633

  Açıklama       4633


  İçtihatlar        4633


  Öncelik 4638

  Açıklama       4638


   


  Üçüncü Ayırım


  İpotekli Borç Senedi Ve İrat Senedi


  İpotekli Borç Senedi 4639

  Amaç Ve Nitelik 4639

  Açıklama       4639


  Iı. Değer Biçilmesi     4640


  Açıklama       4640


  Iıı. Muacceliyet Bildirimi     4641


  Açıklama       4641


  Iv. Malikin Durumu 4642


  Açıklama       4642


  Devir Ve Bölünme 4643

  Açıklama       4643


  İçtihatlar        4643


  İrat Senedi 4645

  Amaç Ve Nitelik 4645

  Açıklama       4645


  Iı. Sorumluluğun Sınırı        4646


  Açıklama       4646


  Iıı. Devletin Sorumluluğu    4647


  Açıklama       4647


  Iv. Yükten Kurtarma          4648


  Açıklama       4648


  Borç Ve Mülkiyet 4649

  Açıklama       4649


  İçtihatlar        4649


  Vı. Bölünme  4652


  Açıklama       4652


  İçtihatlar        4652


  Ortak Hükümler 4654

  Kurulması 4654

  Alacağın Niteliği 4654

  Açıklama       4654


  Senedin Dayanağı Borç İle İlişkisi 4655

  Açıklama       4655


  Tescil Ve Rehin Senedi 4656

  Rehin Senedini Düzenleme Gereği 4656

  Açıklama       4656


  Rehin Senedinin Düzenlenmesi 4657

  Açıklama       4657


  İçtihatlar        4657


  Rehin Senedinin Şekli 4659

  Açıklama       4659


  İçtihatlar        4659


  Alacaklının Belirlenmesi 4661

  Düzenleme Sırasında 4661

  Açıklama       4661


  İçtihatlar        4661


  Ortak Temsilci 4667

  Açıklama       4667


  Ödeme Yeri 4668

  Açıklama       4668


  Alacağın Devrinden Sonra Ödeme 4669

  Açıklama       4669


  Iı. Sona Erme            4670


  1.Alacaklının Olmaması       4670


  Açıklama       4670


  Terkin 4671

  Açıklama       4671


  İçtihatlar        4671


  Iıı. Alacaklının Hakları        4677


  İyiniyetin Korunması 4677

  Tescil Bakımından 4677

  Açıklama       4677


  Senet Bakımından 4678

  Açıklama       4678


  Senet İle Tescilin İlişkisi 4679

  Açıklama       4679


  Hakkın İleri Sürülmesi 4680

  Açıklama       4680


  Alacağın Devri 4681

  Açıklama       4681


  Iv. İptal          4682


  Senedin Kaybedilmesi 4682

  Açıklama       4682


  İlân Yoluyla Duyuru 4683

  Açıklama       4683


  Borçlunun Def'ileri 4684

  Açıklama       4684


  Vı. Ödenen Senedin Geri Verilmesi           4685


  Açıklama       4685


  Vıı. Hukukî İlişkide Değişiklik        4686


  Açıklama       4686


   


  Dördüncü Ayırım


  Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri


  Rehinli Tahviller 4687

  Açıklama       4687


  İçtihatlar        4687


  Seri Hâlinde Rehin Senedi Çıkarılması 4689

  Genel Olarak 4689

  Açıklama       4689


  İçtihatlar        4689


  Iı. Düzenlenmesi       46895


  Açıklama       46985


  Iıı. Borcun Kısım Kısım Ödenmesi 468996


  Açıklama       4730696


  İçtihatlar        4730696


  Iv. Tescil        4698


  Açıklama       4698


  Hükmü 4699

  Senedi Çıkaran Aracı Kurum 4699

  Açıklama       4699


  2.Senetlerin Geri Ödenmesi 4700


  Ödeme Plânı 4700

  Açıklama       4700


  Denetleme 4701

  Açıklama       4701


  Geri Ödemelerin Özgülenmesi 4702

  Açıklama       4702


   


  Üçüncü Bölüm


  Taşınır Rehni


  Birinci Ayırım


  Teslime Bağlı Rehin Ve Hapis Hakkı


  Teslime Bağlı Rehin 4703

  Kurulması 4703

  Alacaklının Zilyetliği 4703

  Açıklama       4703


  İçtihatlar        4704


  Ayrık Durumlar 4707

  Açıklama       4707


  İçtihatlar        4714


  Art Rehin 4717

  Açıklama       4717


  Alt Rehin 4718

  Açıklama       4718


  Iı. Rehnin Sona Ermesi        4719


  Zilyetliğin Kaybı 4719

  Açıklama       4719


  Geri Verme Borcu 4720

  Açıklama       4720


  Alacaklının Sorumluluğu 4721

  Açıklama       4721


  Iıı. Rehnin Hükümleri          4722


  Alacaklının Hakkı 4722

  Açıklama       4722


  İçtihatlar        4722


  Rehnin Kapsamı 4724

  Açıklama       4724


  Rehnin Sırası 4725

  Açıklama       4725


  Mülkiyetin Geçememesi 4726

  Açıklama       4726


  İçtihatlar        4726


  Hapis Hakkı 4730

  Koşulları 4730

  Açıklama       4730


  İçtihatlar        4730


  Iı. Ayrık Durumlar   4738


  Açıklama       4738


  Iıı. Borç Ödemeden Aciz      4739


  Açıklama       4739


  Iv. Hükümleri           4740


  Açıklama       4740


   


  İkinci Ayırım


  Alacaklar Ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin


  Genel Olarak 4741

  Açıklama       4741


  Kurulması 4742

  Senede Bağlı Olan Veya Olmayan Alacaklarda 4742

  Açıklama       4742


  İçtihatlar        4742


  Iı. Kıymetli Evrakta 4744


  Açıklama       4744


  Iıı. Emtiayı Temsil Eden Senetlerde           4745


  Açıklama       4745


  Iv. Art Rehin 4746


  Açıklama       4746


  İçtihatlar        4746


  Hükümleri 4748

  Rehnin Kapsamı 4748

  Açıklama       4748


  Iı. Rehinli Pay Senetlerinin Temsili            4749


  Açıklama       4749


  Iıı. Yönetim Ve Ödeme        4750


  Açıklama       4750


   


  Üçüncü Ayırım


  Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi İle Uğraşanlar


  Ödünç Verenler 4751

  İşletme İzni Alma 4751

  Açıklama       4751


  Iı. Süre           4752


  Açıklama       4752


  Taşınır Rehni Karşılığı Ödünç 4753

  Kurulması 4753

  Açıklama       4753


  Iı. Hükümleri 4754


  Rehnin Paraya Çevrilmesi 4754

  Açıklama       4754


  Arta Kalan Para Üzerindeki Hak 4755

  Açıklama       4755


  Iıı. Rehnin Sona Ermesi       4756


  Rehinden Kurtarmayı İsteme Hakkı 4756

  Açıklama       4756


  Ödünç Verenin Hakları 4757

  Açıklama       4757


  Geri Alım Hakkı Tanıyarak Satım 4758

  Açıklama       4758


   


  Dördüncü Ayırım


  Rehinli Tahvil


  Niteliği 4759

  Açıklama       4759


  Şekli 4760

  Açıklama       4760


  İçtihatlar        4760


  Düzenlenmesi 4765

  Açıklama       4765


   


  Üçüncü Kısım


  Zilyetlik Ve Tapu Sicili


  Birinci Bölüm


  Zilyetlik


  Zilyetlik Kavramı Ve Türleri 4767

  Kavram 4767

  Açıklama       4767


  İçtihatlar        4767


  Iı. Türleri       4779


  Aslî Ve Fer'î Zilyetlik 4779

  Açıklama       4779


  İçtihatlar        4779


  Dolaylı Ve Dolaysız Zilyetlik 4781

  Açıklama       4781


  İçtihatlar        4781


  Iıı. Geçici Olarak Kesilme    4783


  Açıklama       4783


  İçtihatlar        4783


  Zilyetliğin Devri 4788

  Hazırlar Arasında 4788

  Açıklama       4788


  İçtihatlar        4788


  Iı. Hazır Olmayanlar Arasında       4790


  Açıklama       4790


  Iıı. Teslimsiz Devir    4791


  Açıklama       4791


  Iv. Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Teslimi          4792


  Açıklama       4792


  Zilyetliğin Hükümleri 4793

  Korunması 4793

  Savunma Hakkı 4793

  Açıklama       4793


  İçtihatlar        4794


  Zilyetliğin Gasbında Dava Hakkı 4799

  Açıklama       4799


  Örnekler        4801


  İçtihatlar        4802


  Zilyetliğe Saldırıya Dava Hakkı 4810

  Açıklama       4810


  İçtihatlar        4810


  Dava Hakkının Düşmesi 4814

  Açıklama       4814


  İçtihatlar        4814


  Iı. Zilyetlik Dolayısıyla Hakkın Korunması           4819


  Mülkiyet Karinesi 4819

  Açıklama       4819


  İçtihatlar        4819


  Fer'î Zilyetlikte Karine 4822

  Açıklama       4822


  Davaya Karşı Savunma 4823

  Açıklama       4823


  Tasarruf Yetkisi Ve Taşınır Davası 4824

  Emin Sıfatıyla Zilyetten Edinme Bakımından 4824

  Açıklama       4824


  İçtihatlar        4824


  Kaybedilen Veya Çalınan Eşya Bakımından 4827

  Açıklama       4827


  İçtihatlar        4827


  Para Ve Hamile Yazılı Senetlerde 4830

  Açıklama       4830


  İyiniyetli Olmama Hâlinde 4831

  Açıklama       4831


  Taşınmazlarda Karine 4832

  Açıklama       4832


  İçtihatlar        4832


  Iıı. Sorumluluk          4840


  İyiniyetli Zilyet Bakımından 4840

  Yararlanma 4840

  Açıklama       4840


  İçtihatlar        4840


  Tazminat 4845

  Açıklama       4845


  İçtihatlar        4845


  İyiniyetli Olmayan Zilyet Bakımından 4848

  Açıklama       4848


  Örnekler        4850


  İçtihatlar        4851


  Iv. Kazandırıcı Zamanaşımından Yararlanma    4856


  Açıklama       4856


  İçtihatlar        4856


   


  İkinci Bölüm


  Tapu Sicili


  Kurulması 4859

  Sicil Bakımından 4859

  Genel Olarak 4859

  Açıklama       4859


  İçtihatlar        4883


  Taşınmazların Kaydedilmesi 4885

  Kaydedilecek Taşınmazlar 4885

  Açıklama       4885


  Kaydedilmeyecek Taşınmazlar 4886

  Açıklama       4886


  İçtihatlar        4886


  Sicilin Unsurları 4890

  Tapu Kütüğü 4890

  Açıklama       4890


  İçtihatlar        4891


  Kat Mülkiyeti Kütüğü 4894

  Açıklama       4894


  İçtihatlar        4894


  Yevmiye Defteri Ve Belgeler 4897

  Açıklama       4897


  Plân 4898

  Açıklama       4898


  İçtihatlar        4898


  Iı. Tapu Sicilinin Tutulması 4900


  Bir Bölgede 4900

  Açıklama       4900


  İçtihatlar        4900


  Birden Çok Bölgede 4902

  Açıklama       4902


  Iıı. Tapu İdareleri     4903


  Kuruluş 4903

  Açıklama       4903


  İçtihatlar        4903


  Sorumluluk 4907

  Açıklama       4907


  Örnekler        4908


  Hazinenin Rücu Davası……………………………………………………..4909


  Örnekler        4850910


  İçtihatlar        4912


  İşlemler 4918

  İşlemlerin Konusu 4918

  Tescil 4918

  Açıklama       4918


  İçtihatlar        4918


  Şerhler 4922

  Kişisel Haklarda 4922

  Açıklama       4922


  İçtihatlar        4923


  Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasında 4928

  Açıklama       4928


  İçtihatlar      &nb

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  289,97 TL179,93 TL
  359,98 TL179,93 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  289,97 TL179,93 TL
  359,98 TL179,93 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  289,97 TL179,93 TL
  359,98 TL179,93 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Sınırlı Ayni Haklar, Zilyetlik ve Tapu Sicili (Madde 779 - 1030) 7. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması

  Bu ürün 394 defa
  görüntülenmiştir.
  Bu üründe
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - Tapu ve Kadastro - İmar Hukuku

  % 15

  İNDİRİM

  211,68 TL
  179,93 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  Hasan ÖZKAN ( Em. İstanbul Hukuk Hakimi )İçindekilerÖnsöz 4327Kısaltmalar    4329İçindekiler     4331İkinci KısımSınırlı Aynî HaklarBirinci Bölümİrtifak Hakları Ve Taşınmaz YüküBirinci AyırımTaşınmaz Lehine İrtifak HakkıKonusu 4351Açıklama     ...

  Etiketler Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Sınırlı Ayni Haklar, Zilyetlik ve Tapu Sicili (Madde 779 - 1030) 7. Cilt - Türk Medeni Yasası ve Uygulaması, Legal Yayıncılık, Hasan Özkan, 9786053151760

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.