-10% Üniversite Soruşturma Rehberi
taksit
Yayınevi
 • Astana Yayınları
 • Yazar
 • Adem Gelir
 • ISBN
 • 9786059623056
 • Ebat
 • 140 x 210
 • Yıl
 • 2016
 • Sayfa Sayısı
 • 224
 • İÇİNDEKİLER


   CEZA SORUŞTURMASI

   (Öğretim Elemanı ve Memurlar)

   1- Ceza Hukuku ve Kamu Görevlilerine İlişkin İstisna

   2- İhbar ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

   3-Cumhuriyet Savcılıklarına Yapılan Şikâyetler

   4- İlk Değerlendirme

   5- İnceleme

   6- Ceza Soruşturması Açmaya Yetkili Amirler


  7- Kimler Soruşturmacı Olarak Atanabilir


  8- Soruşturmacı Atanması

  9-Soruşturmanın Yapılış Şekli

   10- Soruşturulanın İfadesinin Alınması

  11-Tanık Dinlenmesi 

   12-Soruşturma Raporu Düzenlenmesi

   13-Ceza ve Disiplin Soruşturmasının BirlikteYürütülmesi

   14-Son Soruşturmanın Açılıp Açılmaması Kararı 

  15-Karara İtiraz

   16- Yer Değiştirmenin Etkisi

   DİSİPLİN SORUŞTURMASI

   (Öğretim Elemanı ve Memurlar)

   17-Genel Olarak

   18-Disiplin Soruşturması Açmaya Yetkili Amirler

   18.1- Soruşturma Açamayacak Olanlar

   18.2- Değişik Makamların Disiplin Amirliği Durumu

   18.2.1- Yükseköğretim Kurulu Başkanının Durumu

   18.2.1.1- Ceza Soruşturmaları Bakımından.

   18.2.1.2- Disiplin Soruşturmaları Bakımından

   VIII

   18.2.2- Dekan Yardımcılarının Durumu

   18.2.3- Genel Sekreterlerin Durumu

   19- Kimler Hakkında Disiplin Soruşturması Açılabilir

   20- İlk Değerlendirme

   21- İnceleme

   22- Soruşturmacı Atanması

  23- Soruşturmanın Yapılış Şekli

   24- Tanık Dinlenmesi 

   25- Savunma Hakkı

  26- Savunma Alınması

  27- Tanıklık 

   28- Soruşturma Süresi 

   29- Soruşturma Raporu Düzenlenmesi

   30- Önerilecek Disiplin Cezaları 

  30.1- Uyarma 

   30.2 - Kınama

   30.3- Aylıktan Kesme

   30. 4- Kademe İlerlemesinin Durdurulması

  30.5- Devlet Memurluğundan Çıkarma

   31- Soruşturmanın Tamamlanması

  32- Karar Süresi 

   33- Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

   33.1- Disiplin Amirleri 

   33.2- Disiplin Kurulları 

  34- Raportörlük ve Görüşme Usulü

   35- Benzer Eylemin Cezalandırılması Sorunu

   36- Alt Ceza Uygulaması

  37- Tekerrür (Tekrarlanma)

   38- Kademe Durdurma Cezasının Uygulanamaması

  39- Zamanaşımı

  40- Yüksek Disiplin Kurulunun Karar Usulü

   IX

   41- Kararların Yazılması

  42- Kararların Tebliği

   43- Uygulama

   44- İtiraz

   45- Soruşturulanın Hakları

  46- Yer Değiştirmenin Etkisi

   47- Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasından Silinmesi

   48- Kayıtların Tutulması

  49- Dosya Teslimi

   50- Yazışma Şekli

   GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

   51- Genel Olarak

   52- Görevden uzaklaştırma yetkisi

   53- Görevden Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan

   Memurların Hak ve Yükümlülüğü

   54- Tedbirin Kaldırılması

  55- Göreve Tekrar Başlatılmanın Zorunlu Olduğu Haller

   56- Süre

   ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI

   57- Disiplin Suç ve Cezaları 

  57.1- Uyarma Cezası

  57.2- Kınama Cezası

  57.3- Yükseköğretim Kurumundan 1 Haftadan 1 Aya

   Kadar Uzaklaştırma Cezası

  57.4- Yükseköğretim Kurumundan 1 Yarıyıl İçin

   Uzaklaştırma Cezası 

  X

   57.5- Yükseköğretim Kurumundan 2 Yarıyıl İçin

   Uzaklaştırma Cezası 

  57.6- Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası

  58- Öngörülmemiş Disiplin Suçları

  59- Disiplin Suçunun Tekerrürü

   60- Soruşturma Açmaya Yetkili Amirler

   61- Soruşturmanın Süresi 

   62- Zamanaşımı

  63- Soruşturmanın Yapılış Şekli

   64- Yükseköğretim Kurumundan Ayrılan Öğrencinin Durumu

   65- Savunma Hakkı

  66- Soruşturma Raporu

   67- Disiplin Sor uşturmasının Ceza Soruşturmasına

   Paralel Yürütülmesi

   68- Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

   69- Disiplin Kurulunun Çalışma Usulü

   70- Raportörlük ve Görüşme Usulü

   71- Oylama ve Karar

   72- Karar Süresi

   73- Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar

   Uygulama ve İtiraz

   74- Cezaların Bildirilmesi

   75- Disiplin Cezalarının Uygulanması

  76- Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları ve Öğrencinin Hakları

  76.1- İtiraz

   76.2- Öğrencinin Hakları

  77- Tebligat ve Adres Bildirme

   78- Dosya teslimi

   XI

   MEVZUAT

   2547 Sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU .( Madde -53 ve 54 )

   657 Sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNUNU( Madde - 124-145)

   MEMURLAR VE DİĞER KAMU

   GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 

   HAKKINDA KANUN 

   YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ 

  DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

  ÖRNEKLER

   ÖRNEK NO:1

  ŞİKAYET DİLEKÇESİ

  ÖRNEK NO:2

  İNCELEMECİ GÖREVLENDİRME

   ÖRNEK NO:3

  İNCELEME RAPORU

   ÖRNEK NO:4

  İNCELEME SONUCU BİLDİRME

   ÖRNEK NO:5

   CEZA VE DİSİPLİN SORUŞTURMACISI GÖREVLENDİRME

   ÖRNEK NO:6

   TEBLİĞ - TEBELLÜĞ BELGESİ

  ÖRNEK NO:7

   SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLME

   XII

   ÖRNEK NO:8

   ZABIT KATİBİ ATAMA

   ÖRNEK NO:9

  ŞÜPHELİ DAVETİ

  ÖRNEK NO:10

  ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI

   ÖRNEK NO:11

   TANIK DAVETİ

  ÖRNEK NO:12

   TANIK İFADE TUTANAĞI

   ÖRNEK NO:13

   HİZMET CETVELİ İSTEME

   ÖRNEK NO:14

   SORUŞTURMA RAPORU

   ÖRNEK NO:15

   RAPOR SUNUMU

   ÖRNEK NO:16

   YETKİLİ KURUL KARARI

   ÖRNEK NO:17

   KARAR BİLDİRİMİ

  ÖRNEK NO:18

   LÜZUM-U MUHAKEMEYE İTİRAZ

   ÖRNEK NO:19

   DİSİPLİN SORUŞTURMACISI ATAMA

   ÖRNEK NO:20

   SAVUNMA İSTEMİ

  ÖRNEK NO:21

   SORUŞTURULAN İFADE TUTANAĞI

   XIII

   ÖRNEK NO:22

   DİSİPLİN SORUŞTURMASI RAPORU

   ÖRNEK NO:23

   RAPORTÖR GÖREVLENDİRME

   ÖRNEK NO:24

   RAPORTÖR RAPORU

   ÖRNEK NO:25

   CEZA BİLDİRİMİ

  ÖRNEK NO:26

  İTİRAZ

   ÖRNEK NO:27

   SORUŞTURMACI ATAMA

   ÖRNEK NO:28

   SAVUNMA DAVETİ

  ÖRNEK NO:29

  İFADE TUTANAĞI

   ÖRNEK NO : 30

   BEKLETİCİ MESELE TALEBİ

  ÖRNEK NO : 31.

   BEKLETİCİ MESELE KARARI

   ÖRNEK NO:32

   SORUŞTURMAYA DEVAM KARARI

   ÖRNEK NO : 33

  İTİRAZ

   ÖRNEK NO:34

   DİZİ PUSULASI


   


  ÖRNEK NO:5

   CEZA VE DİSİPLİN SORUŞTURMACISI

   GÖREVLENDİRME

   T.C.

  ………………. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

   Sayı : …………….. …/…/20…

  Konu : Ceza ve Disiplin Soruşturması

  Sayın, …….. ………….(unvan, ad soyad)

  ……….. …………(görevi)

  İlgi : ……… Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün …….tarih

   ve ……sayılı yazısı.

  İlgi yazı ile …………. Meslek Yüksekokulu Müdürü

   Prof. Dr. …………’in ……… Meslek Yüksekokulu Sekreteri

  ……………hakkında vermiş olduğu şikayet dilekçesi gönderilerek

   gereğinin yapılması istenmektedir.

  İlgi yazı ekinde yer alan dilekçeye istinaden, ………….

  Meslek Yüksekokulu Sekreteri ….… …….’nın Meslek Yüksekokulu

   Müdürü Prof. Dr. ……… ……….’i tehdit ettiği ve ona hakaret

   ettiği iddialarıyla hakkında ceza ve disiplin soruşturması açılmasına

   ve soruşturmanın tarafınızdan yürütülmesine karar verilmiştir.

   Konu hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak sonucunda

   hazırlayacağınız rapor (2 nüsha) ve eki dosyanın Rektörlüğümüze

   sunulması hususunda gereğini rica ederim.

   Prof. Dr. ….. …….

  Rektör

   Ek: İlgi yazı ve ekleri.   ÖRNEK NO:6

   TEBLİĞ - TEBELLÜĞ BELGESİ

  Teslime Çıkaran Makam : Prof. Dr.

   (Soruşturmacı)

  Teslim Edilen Belgenin Şekli : Kapalı Zarf (GİZLİ)

  Teslim Edilen Belgenin Tarih ve Sayısı : …/…/2016 tarih

   ve ………. sayılı yazı.

  Yukarıda bilgileri yazılı kapalı zarf tarafımızdan teslim

   edilmiş ve alınmıştır. …/…/2016

   Teslim Eden Teslim Alan


  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  211,25 TL22,50 TL
  37,50 TL22,50 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  211,25 TL22,50 TL
  37,50 TL22,50 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  211,25 TL22,50 TL
  37,50 TL22,50 TL

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez.
      Kötü           İyi

  Üniversite Soruşturma Rehberi

  Bu ürün 1125 defa
  görüntülenmiştir.
  150 TL ve üzerine
  Kargo Bedava!
  İlgili Kategoriler:

  - Yükseköğretim

  % 10

  İNDİRİM

  25,00 TL
  22,50 TL

  ORİJİNAL ÜRÜN

  İÇİNDEKİLER CEZA SORUŞTURMASI (Öğretim Elemanı ve Memurlar) 1- Ceza Hukuku ve Kamu Görevlilerine İlişkin İstisna 2- İhbar ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi 3-Cumhuriyet Savcılıklarına Yapılan Şikâyetler 4- İlk Değerlendirme 5- İnceleme 6- Ceza Soruşturması Açmaya...

  Etiketler Üniversite Soruşturma Rehberi, Astana Yayınları, Adem Gelir, 9786059623056

  Güncel İçerik

  Her gün yenilenen listelerimizle bir adım öndesiniz.

  Güvenli Alışveriş

  SSL sertifikamız ile bilgileriniz garanti altında.

  3D Security

  Kredi Kartı ile ödemelerde tüm kontrol sizde.

  Müşteri Destek

  Uzman ekibimiz ve temsilcilerimizle önceliğimiz memnuniyetiniz.